Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ambassaderegulering

Her oppsummeres de viktigste punktene i forslaget:

Tomten
Tomten som foreslås omregulert til byggeformål ligger helt i øst på Forsvarets eiendom på Huseby. Den er på 40 mål og er avgrenset mot Morgedalsveien i øst og mot Sørkedalsveien i nord.

Landskapet
Bebyggelsen kan legges lavt og vil ikke være fremtredende i det store landskapsbildet. Det forutsettes at tomten opparbeides parkmessig med innslag av stedegen vegetasjon. Det foreslås et 3,2 meter høyt stålgjerde med vertikale sprosser rundt tomten.

Bebyggelse
Det vil bli lagt vekt på arkitektonisk kvalitet i form og materialvalg. Minste byggeavstand fra tomtegrensen vil være ca. 30 meter og bebyggelsen vil ligge 60 meter eller mer fra naboer.

Kjøreadkomst
Det foreslås to innkjøringer, én fra Morgedalsveien og én fra Sørkedalsveien. Ambassaden vil generere et beskjedent trafikkvolum.

Turvei
Planforslaget legger til rette for en sammenhengende turvei mellom Makrellbekken og Mærradalen.

Arkeologiske funn
Det er funnet arkeologiske spor av en tidligere bosetning i tomtens nordøstre hjørne. Sporene er ikke synlige i overflaten og ligger i en del av tomten som ikke er planlagt bebygd. De anses dermed ikke for å være til hinder for å bygge en ambassade på tomten.

Erstatningsareal
Ambassadetomten utgjør 40 mål som nå er regulert til friområde. Det foreslås å erstatte dette arealet ved å omregulere følgende arealer til friområde:
- En uregulert tomt på 8 mål, sørvest for ambassadetomten
- HV-husets tomt på 5 mål, i Smithsvingen
- 12 mål av sørøstlige del av HMK Gardens tomt
- 16-17 mål i Holmenkollen leir ved siden av Holmenkollenanlegget

Risiko- og sårbarhetsvurdering
På bakgrunn av at tomten foreslås omregulert til ambassadeformål er risiko- og sårbarhet vurdert spesielt. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har gjennomført en trusselvurdering, som er overlevert Oslo kommune. Trusselvurderingen er imidlertid gradert i henhold til Sikkerhetsloven og kan derfor ikke legges ved planforslaget for offentlig ettersyn.

På oppdrag fra forslagsstiller har Det norske Veritas gjennomført en risiko- og sårbarhetsvurdering som tar for seg konsekvenser for omgivelsene mht flere forhold ved en ambassadeetablering, herunder eventuelle terroranslag. Sannsynligheten for slike anslag vurderes i rapporten for å være lav eller svært lav. Konklusjonene fra denne rapporten er en del av planforslaget som legges ut for offentlig ettersyn.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.