Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nøkkeltall 2001 - 2004

Skifte Eiendoms oppgave er å avhende eiendommer som Forsvaret ikke lenger skal bruke. Med avhende menes ikke bare å selge, men også å rive, rydde og sikre eiendommer som, av forskjellige grunner, ikke kan selges. Eiendommer må også vedlikeholdes inntil de blir avhendet. Alt dette utgjør en betydelig andel av kostnadene.

Skifte eiendom selger ikke A4-eiendommer, men krevende eiendom i marginale markeder. Det innebærer at vi ofte må skape et marked, og legge ressurser i å synliggjøre potensialet i eiendommene.

Salgsutgifter belastes det året eiendommen selges, mens inntektene kan fordeles over flere innbetalinger over flere år.

Utgiftene er ikke bare knyttet til 370 eiendommer som er solgt i 2004, men inkluderer også utgifter til alle eiendommer som ligger i lager og skal selges senere.

Image "1109587560.97.jpg" without descriptionRiving/sikring (25,7 millioner)
Kostnader til å rive eiendommer som er av en slik beskaffenhet at den ikke lar seg selge. Målt i kvadratmeter utgjorde slik eiendom i 2004 ca. 7 % eller ca 33 000 kvadratmeter av totalt solgte kvadratmeter. Sikring gjelder kostnader til fjerning av piggtråd, gjenmuring av skytestillinger etc.

FDV-kostnader (98,5 millioner)
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsporteføljen fra den er utrangert (overført til Skifte Eiendom) til den er solgt og overført til ny eier. Gjennomsnittlig forvaltet vi ca. 900 000 kvadratmeter i løpet av året. Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold utgjør dermed ca. 100 kroner pr kvadratmeter. Dette inkluderer forvaltning av festningsverkene, som utgjør ca. 133 000 kvadratmeter. I gjennomsnitt er en eiendom i Skiftes eie i 1,3 år fra den er utrangert til den er overført ny eier.

Utviklingskostnader (159,4 millioner)
I hovedsak kan disse kostnadene fordeles på tre kategorier:

1. Konsernbidrag/fellestjenester mot Forsvarsbygg

2. Større enkeltprosjekter hvorav de fem største er:

 • Leietagertilpasning Stavern: 22 millioner
 • Tilrettelegging ifm åpning av Oscarsborg for allmennheten: 18 millioner
 • Kjørbo refusjon ifm at vilkår om regulering i avtalen ikke ble innfridd:18 millioner
 • Kjøp av tomt på Helgelandsmoen for å kunne selge leiren under ett: 6 millioner
 • Kjøp av tomt på Lahaugmoen for å kunne selge leiren under ett: 5 millioner


3. Ca. 150 mindre prosjekter (solgte i 2004 og for salg i 2005) med 200 000 - 300 000 kroner i kostnader pr. prosjekt.

Kostnader i forbindelse med enkeltprosjektene (kategori 2 og 3) omfatter følgende:

 • Klargjøring for salg
 • Reguleringsarbeid
 • Mulighetsstudier og andre utredninger ifm ny bruk
 • Arronderingsmessige tiltak (f.eks. kjøp av grunn forut for salg)
 • Kjøp av inventar fra FLO hvis gunstig for salget (f.eks. kjøkkeninventar til storkjøkken)
 • Prosjektledelse, innleid spesialkompetanse
 • Innleide tjenester fra Forsvarsbygg (miljø, fortifikasjon, kulturminne)
 • Miljøkostnader gjelder kartlegging av forurensning og eventuell opprydding (eks. Marvika, Bolærne)


Salgskostnader (58,1 millioner)
Meglerhonorar, annonsering, andre markedsføringsutgifter (prospekter, brosjyrer, messedeltakelse, etc., off.avgifter og gebyrer (inkl. fradeling og seksjonering)

Lønns- og administrative kostnader (43,8 millioner)
Lønn og sosiale kostnader for egne ansatte (ca. 60 stk hvorav 11 ansatte i Nasjonale Festningsverk). Dette utgjør for 2004 33,6 millioner kroner.

Resultatkrav for Skifte Eiendom
Krav til hvor mye Skifte Eiendom skal levere endrer seg fra år til år, og de siste år også underveis i året.

Image "1109587602.25.jpg" without descriptionAndre nøkkeltall

Image "1109587626.19.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.