Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innfrir Stortingets mål

Skifte Eiendom innfrir Stortingets budsjettkrav på 402,6 millioner kroner for 2005. Netto kontantresultat endte på 405,9 millioner kroner. I alt 475 000 kvadratmeter bygningsmasse er avhendet i 2005, fordelt på 274 eiendommer.

- Vi er tilfreds med at vi leverer i henhold til Stortingets krav i et budsjettår der våre rammebetingelser endres underveis, sier Roger Jenssen, direktør i Skifte Eiendom. Etter Stortingets vedtak i juni i 2005 ble 104 salg fremsendt for godkjenning av Kongen i Statsråd. Ingen ble underkjent.

Nye retningslinjer i 2005, som ga kommuner og fylkeskommuner forkjøpsrett, har medført en økende interesse fra offentlige kjøpere. I 2005 ble 24 eiendommer på til sammen ca. 150 000 kvadratmeter bygningsmasse overtatt av kommuner eller fylkeskommuner.

- Det er positivt at tidligere forsvarseiendom kan komme fellesskapet til gode med andre offentlige eiere på denne måten, sier Roger Jenssen.

Totalt omsatte Skifte Eiendom for 628 millioner kroner i 2005.

 • Inntekter fra salg utgjorde 614 millioner.
 • Inntekter fra utleie i påvente av salg utgjorde ca. 14 millioner.
 • 184 millioner av salgsinntektene kommer fra salg av boliger.
 • 430 millioner av salgsinntektene kommer fra avhending av andre typer eiendommer.

   

  Totale kostnader for Skifte Eiendom i perioden utgjorde 222 millioner.

  Kostnadene fordeler seg slik:

 • Kostnader til riving/rydding, andre miljøoppryddingstiltak - 34 millioner kroner.
  Målt i kvadratmeter ble ca. 6 % av avhendet areal revet.

 • Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) - 46 millioner kroner.
  FDV-kostnader påløper fra eiendommene er utrangert (overført Skifte Eiendom) til de overføres til ny eier. Disse kostnadene knytter seg primært til næringseiendom og utgjør i underkant av 100 kroner pr kvadratmeter bygningsmasse.

 • Klargjøringskostnader - 82 millioner kroner.
  Ved avhending av forsvarseiendommer, kreves det ofte en betydelig innsats for å klargjøre for sivil bruk. Her inngår større enkeltposter som:
 • Kjørbo - Refusjon ifm at vilkår om regulering i ble oppfylt (18. mill.)
 • kostnader ifm. Brunstad Conference Centers overtakelse av Syningen (5 mill.)
  For øvrig inngår en rekke enkeltprosjekter og kostnader ifm å ta ut verdipotensialet som ligger i dem. Dette inkluderer:
 • salgsforberedende kostnader som takst
 • reguleringsarbeid
 • mulighetsstudier og andre utredninger
 • arronderingsmessige tiltak
 • innleid spesialkompetanse
 • kjøp av inventar hvis gunstig for salget

 • Markedsaktiviteter og meglerhonorar er 18 millioner kroner.
  Kostnader til annonsering av eiendommer og honorar ved bruk av meglere. Slike kostnader ifm salg av boliger utgjorde 7,3 millioner kroner eller rett under 4 % av salgsinntektene. For næringseiendom utgjorde de 10,7 millioner kroner eller ca 2,5 % av salgsinntektene.

 • Administrative kostnader er 42 millioner kroner.
  Dette inkluderer kostnader til kommunikasjons- og markedstiltak, innleide tjenester til administrativ og tekninsk bistand, tjenester levert av Forsvarsbygg Støttetjeneste (IKT, regnskap, etc. ), husleie og reisekostnader. (Kostnader til lønn for egne ansatte utgjør 25,4 millioner kroner, og bevilges direkte over Forsvarsbudsjettet. De er derfor ikke inkludert i adm. kostnader)

   

 • Nyhetsvarsling

  Få e-post når det kommer nye saker.