Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøsanering av skytefelt

Skifte Eiendom skal miljøsanere flere skyte- og øvingsfelt som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Regjeringen har bevilget midler som er øremerket til dette formål.

Prosjektet med å miljøsanere skyte- og øvingsfelt (SØF) er delt inn i to ulike faser.

Fase 1: Skifte eiendom har fått 93 millioner kroner som skal dekke kostnadene til 14 skyte-og øvingsefelt.

Dette dreier seg om rydding av mellom 15000 og 25000 kubikk forurenset masse, avhengig av oppryddingskriteriet. Feltene inneholder store mengder myr og torvholdige masser.

Fase 2: 193 millioner kroner som skal dekke kostandene til sanering av 10 nye felt.

Dette dreier seg om oppgraving, bortkjøring og deponering av 1000 til 30000 kubikk fourensede sand- og jordmasser. I tillegg kommer behandling av 6000 av 14000 kubikk myrmasser.

Planlagt ferdigstillelse er i løpet av 2018.

Forurensing og andre spor etter forsvarets virksomhet skal fjernes og områdene skal så langt det er hensiktsmessig føres tilbake til sin opprinnelige stand. Dette innebærer blant annet:

  • Fjerning og deponering av masse som overskrider Statens Forurensingstilsyns stedsspesifikke akseptkriteria for innhold av tungmetaller i jordsmonn.
  • Fjernet masse vil delvis erstattes med ny masse, arronderes i forhold til terrenget rundt og revegeteres.
  • Riving og opprydding av bebyggelse og konstruksjoner.
  • Bevaring av spor etter byggverk med kulturhistorisk verdi.

Hvor kommer forurensingen fra?

Forurensingen består hovedsakelig av tungmetaller som bly, kobber, sink og antimon fra prosjektil.

Store miljøinvesteringer

  • Miljøsanering av utrangert forsvarseiendom er en sentral del av Skifte Eiendoms virksomhet:
  • Pr oktober 2012 brukte har Skifte Eiendom brukt 108 millioner kroner på miljøopprydding, inkludert rivig og sikring. Vel 7 millioner kroner av disse har gått til miljøsanering av skyte- og øvingsfelt.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.