Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Horten Indre Havn

Vestfold fylke, Horten kommune, Horten Industripark, Horten Havnevesen og Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom har tatt initiativ til opprydding og rensing av sjøbunnen i Horten Indre Havn. Målet er å rense sjøbunnen slik at den ikke skal være til hinder for rekreasjon, friluftsliv, fiske eller båt- og havnedrift. Pressen er invitert til befaring den 31.mai klokken 12. Oppmøte ved Horten Havnevesen.

- Samarbeidsgruppen har nylig mottatt to millioner kroner i støtte fra Klif (Klima og Forurensingsdirektoratet) for å kunne undersøke og kartlegge sjøbunn og sedimenter ytterligere. Dette tilsvarer halvparten av budsjettet, og aktørene i gruppen forøvrig skal finansiere den resterende halparten. Vi planlegger å utføre alle nødvendige undersøkelser i løpet av 2011. Arbeidet med tiltaksplanen skal avsluttes innen utgangen av 2012, sier prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Skifte Eiendom.

Samordningsgruppen ble etablert høsten 2009 som ledd i et initiativ om samarbeid for å fjerne miljøproblemer i Horten Indre Havn. Gruppen består av Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom, Fylkesmannen i Vestfold, Horten havnevesen, Horten kommune og Horten industripark.

I løpet av 2010 ble det innhentet informasjon om potensielle forurensingskilder, i tillegg til at det ble foretatt en sammenstilling av resultater fra tidligere undersøkelser av tilgrensende landområder, sedimenter og biota i Horten Indre Havn.

I følge Henriksen er det behov for å supplere disse undersøkelsene og det er dette man skal gjøre nå. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har fått i oppdrag å gjennomføre undersøkelsene. 

Horten Indre havn er ikke inkludert i handlingsplanen for fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn. Samordningsgruppen legger forvaltningsplanen for vannområdet Vest Viken til grunn for opprydding i Horten Indre Havn. Vannforskriften og EUs vanndirektiv blir også lagt til grunn for videre undersøkelser.

- Det er viktig å få foretatt en komplett undersøkelse av sjøbunnen slik at vi kan få bedre oversikt over den nødvendige oppryddingen av indre havn. I og med at dette er et område med flere ulike forurensingskilder, er det viktig at det finner sted et tett samarbeid mellom de ulike aktørene i Samordningsgruppen, sier Miljøsjef Tore Rolf Lund i Horten kommune.

Flere kilder

Forsvarsbygg har tidligere gjennomført tiltak både ved opprensing av Hortenskanalen på 1990-tallet og tildekkingen av avfallfyllingen på Møringa for vel 10 år siden. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har dessuten også gjennomført en større sedimentkartlegging i Horten Indre Havn i år 2000.

Forsvarets aktivitet på Karljohansvern har på grunn av skipsreparasjoner- og vedlikehold, bidratt til forurensing av sjøbunnen i Horten Indre Havn. I tillegg kommer andre forurensingskilder som ulike typer aktiv og nedlagt industri, småbåthavn og kommunale fyllinger.

God erfaring

Skifte Eiendom har tidligere god erfaring med rensing av større områder sjøbunn.

- I Marvika like utenfor Kristiansand renset vi et forurenset område på mer enn 70 000 kvadratmeter. Dette ble gjort ved hjelp av ny og spesialutviklet teknologi der man rett og slett støvsuget de forurensede massene ved hjelp av en kraftig ”støvsuger”. Massene ble deretter fjernet og sendt til et godkjent deponi. Dette var et svært vellykket prosjekt og Marvika er i dag ren og klar for både bade- og båtliv, sier Henriksen.

Under befaringen den 31.mai, vil representanter fra Samordningsgruppen samt Norsk Institutt for Vannforskning være til stede.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.