Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Klager på kommunens fotballbanevedtak

Det er i dag ikke enighet mellom kommunen og Forsvarsbygg Skifte Eiendom når det gjelder størrelsen på den planlagte fotballbanen på Huseby. Forsvarsbygg Skifte eiendomhar nå klaget på Oslo kommunes krav til etablering av 11er bane på Huseby

Uenig om krav til banestørrelse

Skifte eiendom har søkt om etablering av en kunstgressbane på 44x66 meter sør for tidligere Forsvarets overkommando på Huseby i Oslo. Søknaden om etablering av kunstgressbane er knyttet til de kompensatoriske tiltakene, som er nedfelt i rekkefølgebestemmelsene til reguleringsvedtaket for ambassadetomten i Husebyskogen. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har avslått søknaden og ber om en reprosjektering til en bane på 64x100 meter. Skifte eiendom har nå klaget på kommunens vedtak.

- Skifte eiendom er uenige i, og ønsker derfor å prøve, Plan- og bygningsetatens skjønnsutøvelse når det gjelder oppfyllelsen av rekkefølgebestemmelsen knyttet til “oppgraderingen av parkeringsplassen sør for FO-bygget til friluftsaktiviteter/kunstgressbane”, uttaler prosjektleder Trond Nordby.

Etablerer Huseby Friluftspark

Av tiltakene Skifte eiendom har ansvar for, som følge av de såkalte rekkefølgebestemmelsene, er fire av seks alt fullført. Status for de enkelte tiltakene i kort:

  • Opparbeidelse av friluftsområde øst for Garden: Fullført i september 2012. Tiltaket forutsatte også at Gardens ekserserhall på området ble tatt ned og reetablert innenfor leirens gjerder. Formell åpning av Gardeparken i oktober/november.
  • Etablering av landskapsvoll mot Sørkedalsveien: Fullført i juni 2012.
  • Omlegging av lysløypen: Lysløypen ble ferdigstilt med ny trasé og teknisk oppgradering høsten 2010. Njård har overtatt ansvaret for fremtidig drift og vedlikehold.
  • 8 dekar omregulert til friområde: Et område nord for Torjusbakken på 8 daa ble regulert til friområde ved at Skifte eiendoms innsendte plan ble godkjent i 2007.
  • Gangbru over Sørkedalsveien: Det ble fremmet reguleringsforslag for gangbru, med et alternativ 2 med trafikkøy, våren 2012. Planforslaget forventes realitetsbehandlet ila høsten 2012. Tiltaket planlegges iverksatt våren 2013.
  • Oppgraderingen av parkeringsplassen sør for FO-bygget til friluftsaktiviteter/kunstgressbane: Skifte eiendom har søkt om etablering av en kunstgressbane på 44x66 meter. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har avslått søknaden og krever en bane på 64x100 meter. Skifte eiendom har klaget på kommunens vedtak.

Etter Skifte eiendoms mening vil med disse tiltakene tilfredsstille kravene slik det er beskrevet i rekkefølgebestemmelsene.

- Skifte eiendom ønsker å gi nærmiljøet en friluftspark, med en kombinasjon av uberørt natur og opparbeidede områder for rekreasjon og trening. Til nå, før fotballbane og gangbru er påbegynt, har disse tiltakene kostet forsvarssektoren om lag 40 millioner kroner, uttaler Nordby.

Bakgrunn

USAs ambassade inngikk en avtale med Skifte eiendom om å kjøpe eiendom på Huseby i 2004. Avtalen forutsatte at tomten ble omregulert til ambassadeformål. Kjøpesummen var på 80 mill. kroner. I desember 2008 ble det inngått en tilleggsavtale til denne, som blant annet innebar en nærmere avklaring av ansvar og kostnad for å gjennomføre kommunens krav til tiltak for kompensere for bortfall av friområdet (de såkalte rekkefølgebestemmelsene).

De kompensatoriske tiltakene, som er nedfelt i rekkefølgebestemmelsene til reguleringsvedtaket for ambassadetomten i Husebyskogen, er bestemmelser fra Oslo kommune. Det er ikke Forsvarsbygg Skifte eiendom som har foreslått disse tiltakene, men gjennom forhandlinger med kjøper av ambassadetomten har Skifte eiendom tatt på seg ansvar for å gjennomføre enkelte av oppgavene som følger av bestemmelsene fra Oslo kommune.

Foto: JO MICHAEL STUDIO/Skifte eiendom

SPØRSMÅL RETTES TIL:

Trond Nordby, Prosjektleder, tlf 9340 5587
Ivan Fjeldheim-Pettersen, Kommunikasjonssjef, tlf 9752 4802

Prosjektleder

Trond Nordby

Prosjektleder rådgivning og salg

Image "trond-nordby-2.jpg" without description

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.