Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Funn av naturlige tungmetallforekomster i Deifjellet

Som et resultat av omfattende kontrollsystemer med kartlegging av metaller i vann og løsmasser, har Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen identifisert naturlige høye forekomster av tungmetallene bly og aluminium i Deifjellet i Regionfelt Østlandet.

Dette arbeidet er gjennomført av COWI AS og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Deifjellet benyttes for å knuse masse til bruk til vegbygging i skyte- og øvingsfeltet Regionfelt Østlandet, nærmere bestemt ”Angrepsfelt Sør”, samt at det bygges en ”skytevegg” på området.

Knust fjellmasse
Det er naturen selv som i dette tilfellet har gitt en miljømessig utfordring i anleggsarbeidet. Det er selve bruken av knust fjellmasse fra Deifjellet som på sikt kan føre til metallforurensning. Det er ikke fare for akutt forurensning som kan gjøre skader i vassdrag. Så langt er det kun påvist lokal forurensning ved anleggsområdet.

– Det er ingen akutt forurensningsfare i forhold til vassdragene. Vi setter nå i gang tiltak slik at tungmetallene ikke kommer ut i disse. Foreløpig har vi sluttet å bruke massene før vi finner ut hvordan vi kan bruke dem uten miljøfare. Det skal gå an å blande inn stoffer slik at vi nøytraliserer tungmetallene, sier prosjektsjef Roger Jenssen i Forsvarsbygg.

Tiltak
Forsvarsbygg har iverksatt de tiltak som er aktuell på dette tidspunkt. Følgende tiltak er og vil bli iverksatt i samråd med ekstern ekspertise, representert ved COWI AS v/ Dr. Scient Tore Østeraas.

  • Øyeblikkelig stopp av bruk av knust fjellmasse fra Deifjellet inntil situasjonen er ytterligere avklart. For å opprettholde anleggsaktiviteten i RØ, hentes masse nå fra alternative massetak i området.
  • Masse fra Deifjellet utlagt i krysningstraseene i elva Vestre Æra er fjernet.
  • Forsvarsbygg har igangsatt ytterligere prøvetaking for på en effektiv måte overvåke situasjonen i området, og for å sikre at iverksatte tiltak har virkning.

Aktuelle forebyggende tiltak som vil bli vurdert: Avskjærende grøfter med filter, årlig kalking, dekking av vegskråninger, sedimenteringsbasseng med egnet filter, innblanding av ”bindemiddel” i knust fjellmasse.

Overholde miljøkrav
Forsvarsbygg tar situasjonen på alvor, ønsker å være ”føre var”, og har derfor iverksatt de ovennevnte tiltak for å sikre at grenseverdiene i utslippstillatelsen gitt av SFT overholdes. Fylkesmannen i Hedmark, Statens forurensningstilsyn (SFT) og Åmot kommune er orientert om situasjonen. Forsvarsbyggs inntrykk er at myndighetene har tiltro til de tiltak som iverksettes på kort og lang sikt, for å overholde gitte miljøkrav i området.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.