Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Riksrevisjonen har vurdert avhendingsarbeidet i Forsvarsbygg:Forsvarsbygg konstaterer faglig uenighet med Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har i dag avgitt rapport om Forsvarets avhending av eiendom, bygg og anlegg. 556 saker er vurdert. Riksrevisjonens mener at det foreligger feil i flere saker. Forsvarsbygg er uenig i Riksrevisjonens tolkning av avhendingsinstruksen, og mener at det kun er i tre av 556 saker hvor det kan stilles spørsmål ved om avhendingsinstruksen er fulgt. Forsvarsbyggs fortolkning får støtte fra Moderniseringsdepartementet som er overordnet ansvarlig for avhendingsinstruksen.

Etter Forsvarsbyggs mening betyr dette at det alt vesentlige av avhendingssakene er gjennomført på en god og ansvarlig måte i samsvar med avhendingsinstruksen. Forsvarsbygg er svært fornøyd med det.

Meglervurdering kan erstatte takst
Forsvarsbygg konstaterer at vi har en faglig uenighet med Riksrevisjonen. Riksrevisjonen legger til grunn at det må foreligge en takst før avhending i alle tilfeller, og mener at det er gjennomført 60 salg uten takst. Forsvarsbygg er uenig i en slik fortolkningen av avhendingsinstruksen. Instruksen sier at ved avhending gjennom eiendomsmegler kan den fremgangsmåten som er vanlig i bransjen følges. Praksis i Norge varierer fra landsdel til landsdel. De steder hvor det er vanlig å legge meglers verdivurdering til grunn i stedet for en takst, har også Forsvarsbygg benyttet denne framgangsmåten. Forsvarsbygg har dokumentert at det for alle slike salg, bort sett fra to, foreligger tilstrekkelig meglervurdering.

Riksrevisjonen synes dermed å legge en svært teoretisk forståelse til grunn for hvordan eiendomssalg skal gjennomføres. Dersom denne forståelsen av avhendingsinstruksen legges til grunn, vil det bety at staten legger seg på en annen praksis enn det som er normalt i bransjen. Staten vil dermed kunne bli kostnadsdrivende aktør i markedet.

Enighet mellom Forsvarsdepartementet og Moderniseringsdepartementet
Forsvarsdepartementet og Moderniseringsdepartementet er enige om at ved avhending av statlig fast eiendom skal det, som hovedprinsipp, avholdes verditakst av eiendommen, jf. avhendingsinstruksen § 3.2.

De to departementene er også enige om at avhendingsinstruksen § 3.3 åpner for at den fremgangsmåten som er vanlig i bransjen følges. Dette betyr blant annet at ved salg gjennom eiendomsmegler kan meglers prisvurdering, som unntaksordning, legges til grunn der dette er vanlig praksis, som ved salg av andelsboliger.

Departementene er videre enige om at hovedhensynene i regelverket skal legges til grunn, slik at avhendingen skjer på den måten som gir det beste økonomiske resultatet for staten.

Salg med gammel takst i ett tilfelle
Riksrevisjonen mener videre at det for 60 saker er solgt eiendom med for gamle takster. Selve avhendingsinstruksen sier ikke noe om dette, men i merknadene til instruksen heter det at ”… taksten skal avholdes nær opptil tidspunktet for avhending.” Riksrevisjonen har lagt en sjablonmessig vurdering til grunn på dette punktet, og mener at en takst må være avholdt senest 9 måneder før salget faktisk gjennomføres. Forsvarsbygg mener imidlertid at en takst vil stå seg lenger i et stabilt marked. Ofte vil det også være forutsetninger som skal innfris før en avtale faktisk gjennomføres. For eksempel vil det være nødvendig å gjennomføre opprydding av militær virksomhet før en salgskontrakt underskrives. Spørsmålet om hvor gammel taksten er må derfor vurderes fra tidspunktet hvor budet aksepteres. Når en slik forståelse legges til grunn, er det kun i ett av 556 tilfeller hvor det er gjennomført et salg med for gammel takst.

Forsvarsbygg er enig i at det forelå en for gammel takst i ett tilfelle. Denne eiendommen ble imidlertid solgt i et åpent marked med god deltagelse.

Direkte salg er dokumentert
Riksrevisjonen har fått gjennom noen saker vedrørende direkte salg. De mener at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon som begrunner hvorfor direkte salg er gjennomført. Forsvarsbygg tar dette til etterretning, men mener at det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon i alle tilfeller bortsett fra ett, enten gjennom avtalemessige forhold, eller i egne sporbare dokumenter.

Ikke dokumentert økonomisk tap
Forsvarsbygg konstaterer at Riksrevisjonen ikke finner at staten har lidt noe økonomisk tap som følge av de saker som er vurdert. Forsvarsbygg viser til at det er solgt eiendom for netto 1 milliard kroner, og at vi har nådd våre budsjettkrav hvert eneste år. Inntektene fra salget kan brukes til andre formål i Forsvaret, og bidrar dermed til Forsvarets omstilling.

Se også:

Tekst: Hilde Barstad

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.