Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs regnskap for 2005: – Effektiv drift gir god økonomi for Forsvaret

Effektivisering og kvalitetsforbedring gjennom hele 2005 har gjort Forsvarsbygg til en mer effektiv og framtidsrettet virksomhet.

– Vi leverer et økonomisk resultat for 2005 som viser at vi er en viktig bidragsyter til moderniseringen av Forsvaret gjennom kostnadseffektive bygg og anlegg, salg av forsvarseiendom og rådgivningstjenester. Vi er til for Forsvaret og skal bidra til at Forsvaret når sine mål, sier administrerende direktør Frode Sjursen.

Regnskapstallene viser at Forsvarsbygg leverer et resultat på 719,3 millioner kroner, målt etter kontantprinsippet. Av dette er 489 millioner kroner overført til Forsvarsdepartementet i løpet av året, og benyttet til investeringer i Forsvaret. Resterende er satt av i et reguleringsfond, som i samråd med Forsvarsdepartementet disponeres til prioriterte formål i og utenfor Forsvarsbygg i 2006.

Forsvarsbygg deler den økonomiske fremstillingen av virksomheten i to enheter: Forvaltningsenheten (Forsvarsbygg som virksomhet) og Eiendomsenheten (eiendomsporteføljen som Forsvarsbygg forvalter på vegne av Forsvarsdepartementet). Det avlegges dermed ikke et samlet konsernresultat og balanse for de to enhetene i henhold til regnskapslovens prinsipper. I rapportering til statsregnskapet rapporterer Forsvarsbygg kontantresultatet for de to enhetene samlet.

Forvaltningsenheten fikk i 2005 et ordinært resultat på 57,2 millioner kroner. I 2004 var resultatet på 147,5 millioner kroner. Reduksjonen skyldes økt innsats på vedlikeholdssiden i 2005.

Resultatet for Eiendomsenheten ble 486,8 millioner kroner. I 2004 var resultatet 412,9 millioner kroner.

De utestående fordringene overfor Forsvaret er i løpet av året nær bortfalt.

Disponering av resultat – overføring til eier:

  2005 Krav fra eier 2004
Driftsresultat (eks. res. Skifte Eiendom): 719,3 mill kr 489 mill kr  549,9
Resultat Skifte Eiendom (salg):  405,8 mill kr 402,6 mill kr  518,9
Avsatt til reguleringsfond 230,3 mill kr 220,3 mill   kr 0
Overføres eier: 894,8 mill kr 841,6 mill kr 1068,8

Forsvarsbygg Utvikling
Leverte gjennom året i samsvar med investeringsbudsjettet, et totalt produksjonsvolum på 1501,7 millioner kroner, fordelt på et stort antall prosjekter. Kostnader knyttet til administrasjon er i sin helhet knyttet til prosjektene, slik at resultatet for forretningsområdet går i null.

Forsvarsbygg Utleie
Brutto driftsinntekter gjennom utleie og salg av eiendomstjenester på totalt 1859 millioner kroner i 2005.

Husleiekostnadene er redusert med 279 millioner kroner fra 2003 og frem til 1. januar 2006, som en konsekvens av en arealreduksjon fra 5,8 til 3,8 millioner kvadratmeter.

I 2005 har Forsvarsbygg Utleie fortsatt effektiviseringen av eiendomsforvaltningen gjennom mer effektive arbeidsprosesser innen forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og renhold. I tillegg har Forsvarsbygg Utleie fra 2002 og frem til i dag redusert antall årsverk fra 1496 til 965. Dette har gitt våre militære kunder ytterligere 156 millioner kroner i reduserte husleiekostnader siden 2003.

Totalt betyr dette at Forsvaret har fått redusert sine husleiekostnader med 435 millioner kroner.

Skifte Eiendom
Nådde Stortingets budsjettkrav for 2005 på 402,6 millioner kroner, og solgte forsvarseiendommer med et endelig netto kontantresultat på 405,8 millioner kroner.

Det ble avhendet 475 000 kvadratmeter bygningsmasse, som er noe lavere enn kravet på 510 000 kvadratmeter. Dette skyldtes primært at gjennomføringen av riveprosjekter på ca. 10 000 kvadratmeter ble utsatt til 2006 og at nødvendige avklaringer medførte at salget av Elvenes på 25 000 kvadratmeter i Salangen kommune sluttføres i 2006. Ved inngangen av 2006 er det inngått kontrakt om salg av 100 000 kvadratmeter eiendom hvor overdragelsen blir gjennomført innen årets utgang.

Forsvarsbygg Rådgivning
Har gjennom året vist at de innehar nødvendig og etterspurt kompetanse, og dermed stor etterspørsel etter sine tjenester. I 2005 solgte de rådgivningstjenester for 90,6 millioner kroner. Faktureringsgraden var på 76,2 prosent, og timesalget fordeler seg på 48 prosent internt i Forsvarsbygg, og 52 prosent eksternt, i hovedsak FMO og departementene.

Last ned Forsvarsbyggs internregnskap med resultat, balanse og noter (pdf)

Last ned Forsvarsbyggs kontantregnskap (pdf)

________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Frode Sjursen , administrerende direktør, tlf 92 09 08 18

Nina Eidem , kommunikasjonsdirektør, tlf 92 82 14 82

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.