Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Norgeshistoriens største Jordskifte i Østerdalen

Deler av Regionfelt Østlandet (RØ), Forsvarets nye skyte- og øvingsfelt i Åmot kommune i Østerdalen, ble tatt i bruk i november 2005.


I tillegg foregår det nå stor anleggsvirksomhet for å ferdigstille de resterende delene av feltet. Som en del av denne omfattende prosessen pågår en historisk grunnervervsprosess hvor  Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen  erverver et areal på totalt nesten 200 000 daa i kommunen. Til sammenligning er dette mer enn hele Bærum kommunes samlede areal, og nesten det dobbelte av Asker kommunes.

 

Forsvarsbygg tiltrådte (overtok disposisjonsretten til) arealene i forkant av at anleggsarbeidene i RØ startet i oktober 2002. Etter dette har arbeidet med utmåling av erstatning pågått for fullt gjennom minnelige forhandlinger om kontanterstatning, rettslig skjønn, og nå til sist norgeshistoriens største makeskifte.

 

Når selve ervervsprosessene er avsluttet, og den nye Regionfelteiendommen formelt er etablert, vil Staten være eier av en av landets største sammenhengende skogeiendommer.

 

Jakt og infrastruktur

I tillegg til de betydelige skogressursene, er det også knyttet store utmarksressurser til arealet med blant annet årlige fellingstillatelser på cirka 70 elger. Med arealet følger også en infrastruktur som er godt tilpasset den tidligere forvaltningen av disse ressursene med mange mil eksisterende veg og totalt over 100 bygninger av ulik karakter.

 

Arealet som går med til etableringen har tidligere vært eid av 75 forskjellige grunneiere, der den enkeltes avståelse spenner fra mindre enn 1 daa til grunneiere som må avstå arealer på over 20 000 daa.

 

Makeskifte og kontanter

Stortinget har pålagt Forsvarsbygg å legge til rette for makeskifte som oppgjørsform, i stedet for kontanter, for de grunneiere som ønsket dette. Formålet med et slikt tiltak er at de som driver næring innfor skog- og utmark skal kunne flyttes over på andre arealer i stedet for at virksomheten skal måtte avvikes helt eller delvis.

 

Innkjøpte eiendommer

For å kunne oppfylle Stortingets intensjoner startet Forsvarsbygg allerede i 2000 oppkjøp av eiendommer i det frie markedet. Den totale ”arealbanken” består nå av 39 eiendommer på til sammen over 120 000 daa i kommunene Rendalen, Åmot (Rena), Trysil og Kongsvinger.

 

Jordskifteretten gjennomfører byttet og sikrer objektivitet

Selve bytteprosessen skal gjennomføres av Sør-Østerdal jordskifterett, og selve ”Skifteplanarbeidet” startet tirsdag 25.04.2006 ved at Forsvarsbygg overleverte sine arealer til retten for videre behandling. Retten vil i tiden fremover foreta befaringer og beregninger av arealenes verdier. Til slutt vil retten vedta en skifteplan som medfører at de tidligere grunneierne innenfor Regionfelt Østlandet overtar eiendomsretten til arealene som Forsvarsbygg har kjøpt inn, samtidig som Forsvarsbygg overtar eiendomsretten til regionfeltet.

 

For å få til gode løsninger har Jordskifteretten bebudet at det også vil bli nødvendig å flytte på en rekke parter som ikke er direkte berørt av regionfeltetableringen. Som en følge av dette er hele 800 000 daa lagt under jordskifte (kan bli flyttet på) i regionen. Dette vil dermed bli det desidert største utbyggingsjordskiftet som noen gang er gjennomført.

 

Fremdrift

Lovgiver har allerede gjort endringer i jordskiftloven som skal sette jordskifteretten i stand til å gjennomføre et makeskifte av denne størrelse og kompleksitet. Både retten og partene har likevel konstatert at det er praktiske utfordringer knyttet til gjennomføringen som krever nybrottsarbeid både på det juridisk- og verdsettingsfaglige området.

 

Jordskifteretten opererer foreløpig med en fremdriftsplan som forutsetter avslutning av saken i 2009.

Se illustrasjonskart skiftefeltet (6,3 mb høyreklikk for å laste ned)

Image "9998_4560.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.