Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hvitt fosfor - ingen helserisiko i Forsvarets skytefelt

I dag legger Forsvarsbygg frem to nye rapporter fra Asplan Viak og Sweco Grøner, samt en revidert rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Der slås det fast at hvitt fosfor ikke utgjør noen helserisiko i Forsvarets skytefelt i Midt-Troms, og at det ikke spres hvitt fosfor ut fra skytefeltene der hvitt fosfor granater er blitt benyttet. Hvitt fosfor, som brukes i artilleri- og bombekastergranater for å produsere røyk, er svært reaktivt og omdannes til ufarlige forbindelser straks det kommer i kontakt med luft (oksygen).

Forsvarsbygg startet i 2006 et program som skal fremskaffe oversikt over hvilke forurensningsstoffer (tungmetaller, hvitt fosfor, sprengstoff) som renner ut fra alle Forsvarets skyte- og øvelsesfelt (SØF) og i hvilke mengder og konsentrasjoner. I tillegg er undersøkelser av tre SØF i Indre Troms videreført.

Hyppige prøver og kontroll
Det tas prøver i bekker og elver som renner ut av hvert aktivt SØF, ved skytefeltgrensen. I tillegg blir det tatt prøver av blant annet bekker som drenerer nedslagsfelt brukt til hvitt fosfor-granater. Det skal tas ut prøver tre ganger i løpet av ett år, fra hvert felt. Så langt er det tatt prøver i halvparten av skyte- og øvingsfeltene (25 stk), og det er ikke funnet spor av hvitt fosfor. I disse prøvene er det heller ikke funnet rester av sprengstoff.

Risikovurdering gjennomført av Vitenskapskomiteen
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjennomført en risikovurdering om matsikkerhet og fare for beitedyr i skytefeltene, i forhold til hvitt fosfor. VKM anser det som lite sannsynlig at mennesker kan få i seg hvitt fosfor gjennom å spise dyr eller planter. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har for øvrig beregnet at det ikke er noen helserisiko forbundet med å oppholde seg i skytefeltene på grunn av hvitt fosfor.

Forsvarsbygg vil videreføre undersøkelsene for å sikre at hvitt fosfor ikke representerer en risiko for miljøet.

Nye regler for nedslagsfelt for bruk av granater med hvitt fosfor
Det er innført strenge restriksjoner på hvordan hvitt fosfor-granater kan benyttes. Bruk av hvitt fosfor granater skal ikke foregå i områder der hvitt fosfor kan havne i fuktige områder eller i vann, der det er større sannsynlighet for at hvitt fosfor blir liggende uten å omdannes til ufarlige forbindelser. I henhold til Forsvarsbyggs skytefelthåndbok er all bruk av fosforgranater på snødekket mark, i myr og på våtmarksområder, i vann og i forbindelse med vannveier forbudt.

I Forsvarsbyggs miljøpolicy for skyte- og øvingsfelt står det at det skal etableres egne målområder på tørr morenegrunn eller fjell/berggrunn til bruk under skyting med fosfor-granater, slik at det hvite fosforet forbrennes. Dette betyr at før bruk av hvitt fosfor granater tillates, må det velges ut egnede områder som godkjennes spesielt. Dette er allerede gjennomført for Regionfelt Østlandet.

Forsvarsbyggs oppdrag er å forvalte skytefeltene Forsvaret disponerer etter gjeldende lover og regler.

Rapportene:

For flere opplysninger kontakt:
Skytefeltkoordinator, Per Siem, Forsvarsbygg Utleie, mobil 971 59 039
Seksjonssjef Knut Grinderud, Forsvarsbygg Utleie, mobil 911 99 755

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.