Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rehabiliterer viktig lokalhistorisk seter

Det arkeologiske arbeidet i forbindelse med Regionfelt Østlandet i Åmot kommune har nå gått inn i en ny fase. Omfattende registreringer med etterfølgende utgravinger er gjennomført. Nå er det skjøtselsplaner for seterområder som står i fokus.

Som en del av dette arbeidet er Forsvarsbygg nå i gang med å pusse opp Kjølsætra, en viktig lokalhistorisk sæter i området.

Image "11409_1.jpg" without description
Kjølsætra

Tar vare på kulturhistorien
Skjøtselstiltakene, som betales av Forsvarsbygg Utvikling Øst, er i første omgang knyttet til følgende prioriterte bygninger: Seterstua og det ene fjøset på Kjølsætra, ei seterstue på Deset Nordseter, Styggdalseter, samt ei hytte ved Knubblia. I tillegg er beiting innenfor den virksomhetsfrie perioden også aktuelle skjøtselstiltak for å hindre gjengroing på setervollene. Gjennom disse tiltakene bidrar Forsvarsbygg til at viktig kulturhistorie tas vare på for ettertiden.

Natur- og kulturled
I regi av Åmot kommune er det også gjennomført arbeider og kulturarrangementer i tilknytning til den planlagte ”Natur og kulturleden” som går fra Nesvangen til Osen i kommunen. Kjølsætra er et sentralt knutepunkt i dette arbeidet, dette er også en av grunnene for at skjøtselstiltak på denne setra er prioriterte i år.

I løpet av høsten 2009 ventes også et populærvitenskapelig hefte som blir utarbeidet av arkeologene som deltok ved utgravingene i området. I tillegg har Forsvarsbygg ved flere anledninger utgitt egne nyhetsbrev med fokus på de arkeologiske registreringene og utgravingene som har blitt foretatt i området.

Kulturminner
Det ble registrert cirka 3 000 kulturminner i feltet. Drøyt 2 000 av disse var fra tida før reformasjonen, det vil si før år 1537, og var derfor automatisk fredet. Et representativt utvalg av disse ble ivaretatt gjennom verneområder, gjerne i tilknytning til seterområder. Automatisk fredete kulturminner som ligger utenfor verneområdene frigitt gjennom Riksantikvarens dispensasjonsvedtak. Som vilkår for frigivinga ble det stilt krav om arkeologiske utgravinger. Disse utgravingene ble gjennomført i tiden 2003-2007.

Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.