Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarets kulturmelding varsler løft for festningene

- Regjeringens melding om kulturvirksomheten i Forsvaret viser at de har et høyt ambisjonsnivå for festningenes fremtid. Det er vi veldig glade for, sier Nina Eidem direktør i Nasjonale Festningsverk som forvalter forsvarets historiske festningsverk.

Image "11600_1.jpg" without description
 I stortingsmeldingen som ble lagt fram i dag i Kulturminneåret 2009 varsler regjeringen økt og nyskapende aktivitet på festningene. Vedlikeholdsetterslepet skal innhentes innen 2020. 


Siden 2002 har 14 festningsverk og 22 mindre grensebefestninger vært forvaltet av Forsvarsbygg gjennom Nasjonale Festningsverk (NFV). Festningene spiller en sentral rolle som historiebærere i det norske samfunnet. Målet har vært å skape nytt liv på militærhistorisk grunn ved å åpne og tilrettelegge festningene for allmenn bruk, og å utvikle anleggene til levende kulturarenaer.

 

- Festningsverkene er svært betydningsfulle kulturminner og det viktigste vernet skjer gjennom bruk. Vi gleder oss over den langsiktigheten denne meldingen varsler, både med hensyn til bevaring og ny spennende utvikling. Bruk og utvikling skal forsterke festningenes egenart, sier Eidem. 

 

Årlig besøkes festningene av 2 millioner mennesker. Med nye aktiviteter og økt satsing på kultur- og historieformidling er ambisjonen å øke besøkstallene.

 

Det er allerede iverksatt omfattende tiltak for å innhente vedlikeholdsetterslepet på festningene, blant annet gjennom ekstra bevilgninger i regjeringens tiltakspakke. I meldingen setter regjeringen et mål om at festningene skal ha en tilfredsstillende vedlikeholdsstandard innen 2020.

 

- I tillegg til viktig fysisk bevaring av festningsanleggene, bidrar dette til at vi kan åpne opp nye arealer for ny aktivitet og bedre legge til rette for de besøkende, sier Eidem.

 

Kulturminneåret skal bringe kulturminnene frem i lyset, og synliggjøre at det å jobbe med kulturvern og kulturformidling har en verdi i seg selv. Forsvarssektorens arbeid med verneplaner representerer et nybrottsarbeid innenfor kulturminnefeltet i Norge. En systematisk kartlegging av de mest verneverdige objektene i Forsvaret ble gjort allerede i 1995. Det er også laget verneplaner for de 14 nasjonale festningene som gir en samlet oversikt over verneverdiene, og beskriver og klassifiserer anleggene som alle er fredet.  

Fakta

Norge har 14 nasjonale festningsverk fra Vardøhus festning i nord til Fredriksten festning i sør. Festningene er sentrale formidlere av forsvarshistorie som går tilbake til middelalderen. Noen av de viktigste begivenheter i Norges historie har funnet sted på festningene. De har derfor stor symbolsk militær verdi som minnesmerker over effektiv militær innsats. Festningene representerer i dag det fysiske bindeleddet mellom Norges historie og Forsvarets historie. Festningene har ulik historie og karakter, men de har alle til felles en fantastisk beliggenhet og en arkitektur preget av europeisk kulturtradisjon. De består også av store naturområder med militærhistoriske spor og et biologisk mangfold.

Foruten de nasjonale festningene forvalter og bruker Forsvaret flere leire og bygninger som er vernet som kulturminner. Dette er i hovedsak bygninger og anlegg fra 1900-tallet som er i daglig bruk som kontorer, kaserner, lagerbygg og til andre formål.

 

 

Kontaktpersoner:

 

Direktør NFV

Nina Eidem

92821482

 

Kommunikasjonssjef NFV

Anne Bull

90619519


 

Les også Forsvarsdepartementets pressemelding

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/pressesenter/pressemeldinger/2009/kultur-a-forsvare.html?id=557493

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.