Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Grønn manøver: Fra krutt til kratt

Skifte Eiendom skal miljøsanere 13 skyte- og øvingsfelt som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Regjeringen har bevilget til sammen 94 millioner til miljøprosjektet over fem år. Når arbeidet er ferdig vil et areal på til sammen 32 kvadratkilometer, som tidligere har hatt begrenset tilgjengelighet på grunn av militær virksomhet, igjen bli gjort tilgjengelig for allmennheten.

Prosjektets omfang
• Til sammen skal ca 32 kvadratkilometer miljøsaneres. Områdene ligger på både eid og leid grunn. 
• Opprydningen vil koste om lag 94 millioner kroner. Arbeidet finansieres av Forsvarsdepartementet over statsbudsjettet.
• Prosjektet skal være sluttført innen utgangen av 2013. Arbeidet på de første delprosjektene ble startet opp i 2009.

Hva skal gjøres?
Forurensing og andre spor etter forsvarets virksomhet skal fjernes og områdene skal så langt det er hensiktsmessig føres tilbake til sin opprinnelige stand. Dette innebærer blant annet:
• Fjerning og deponering av masse som overskrider Statens Forurensingstilsyns stedsspesifikke akseptkriteria for innhold av tungmetaller i jordsmonn.
• Fjernet masse vil delvis erstattes med ny masse, arronderes i forhold til terrenget rundt og revegeteres.
• Riving og opprydding av bebyggelse og konstruksjoner.
• Bevaring av spor etter byggverk med kulturhistorisk verdi.

Image "11697_3.jpg" without description

Hvor kommer forurensingen fra?
Forurensingen består hovedsakelig av tungmetaller som bly, kobber, sink og antimon fra prosjektil.

Store miljøinvesteringer
Miljøsanering av utrangert forsvarseiendom er en sentral del av Skifte Eiendoms virksomhet:
• I 2009 har Skifte Eiendom budsjettert med 140 millioner kroner på miljøprosjekter, som både omfatter skyte- og øvingsfelt og andre miljøprosjekt.
• I perioden 2001-2008 har Skifte Eiendom brukt 538,5 millioner på miljøprosjekter. Av disse ble 97millioner brukt 2008.


Kontaktperson:
Ivan Fjeldheim-Pettersen, kommunikasjonssjef Skifte Eiendom
E-post: ifp@skifte.no tlf: 97 52 48 02
For mer informasjon: www.skifte.no/miljo

Image "11697_2.jpg" without descriptionNyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.