Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Krattrydding med storfe og skjøtsel av setervoller

Også i år tilbys beiteområder for storfe på Rødsmoen og mulighet for beiting eller slått på setervoller i Regionfelt Østlandet.

Krattrydding med storfe på Rødsmoen

Forsvarsbygg har i tilknytning til Rødsmoen Øvingsområde arealer som trenger skjøtsel og krattrydding. De siste års erfaringer med storfe som ”krattryddere” har gjort at vi også i 2009 ønsker å legge til rette for inntil to beiteområder for storfe i tilknytning til området BT-banen. Området har et varierende vegetasjonsdekke, og interessenter kan måtte påberegne noe tileggsforing ila. sommeren 09.

Det er ønskelig med besetninger på 70-100 dyr. Beiteperioden er beregnet fra 20.06.09 til 15.08.09. Lokale bønder i Åmot – Elverum regionen vil bli prioritert.

I tilknytning til Rena Feltflyplass er Forsvarsbygg til utleie et 600 daa stort innmarksområde for slått og skjøtsel. Interessenter må her påberegne noe skjøtsel på et større område utenfor innmarksområdet, som en del av leien for jorda. Området kan betraktes som lettdrevet.

Eventuelle interessenter må selv ta høyde for problemstillinger knyttet til rovdyr i skjøtselsområdet. Forsvarbygg tar ikke ansvar for eventuelle tap som følge av dette, eller andre skader som måtte oppstå ved bruk av våre arealer som beiteområder.

Forsvarbygg vil i samråd med Åmot kommune foreta tildeling av beiteområdene, og forbeholder seg alle rettigheter for tildeling og eventuelle avvisning av interessenter. Det forutsettes at det drives et forskiftsmessig og forsvarlig dyrehold. Last ned kriterier for tildeling av beite.

Skjøtsel av setervoller i Regionfelt Østlandet

I tråd med Skjøtselsplan for seterområder i Regionfelt Østlandet i Åmot kommune tilbyr Forsvarsbygg muligheter for beiting eller slått på følgende setervoller: Knubblia, Løsset Nordseter, Deset Nordseter, Kjølseter og fellesbeite Slemdalen. Arbeidet må utføres innenfor den virksomhetsfrie perioden 22. juni til 15. august 2009. Beitedyr og annet utstyr må derfor være ute av regionfeltet innen den 15. august.

I følge skjøtselsplanen anbefales det for Knubblia (730-780 m.o.h) fortrinnsvis slått, alternativt beite. Beiteområdet er på ca 60 daa. På Deset Nordseter (810 – 845 m.o.h) anbefales beiting med storfe, evt. sambeite med sau. Beiteområdet er på ca 100 daa. På Løsset Nordseter (760-785 m.o.h) er det ønskelig med beite og evt. slått i august. Området er ca 100 daa. På Kjølsetera tilbys et beiteområde på ca 30 daa for storfe eller sau. På denne setervollen vil det være behov for slått på enkelte deler av de områdene som ikke beites. Fellesbeite Slemdalen er på ca 200 daa, det må her beregnes noe oppryddingsarbeid av gammelt gjerdemateriell før området kan tas i bruk.

Forsvarsbygg forutsetter at eventuelle interessenter selv setter opp midlertidig gjerder på de definerte setervollene/ skjøtselsområdene. Videre forutsettes det at det settes opp type gjerde som er hensiktsmessige i forhold til de beitedyr som skal slippes.

Eventuelle interessenter må selv ta høyde for problemstillinger knyttet til rovdyr i skjøtselsområdet. Forsvarbygg tar ikke ansvar for eventuelle tap som følge av dette, eller andre skader som måtte oppstå ved bruk av våre arealer som beiteområder. Forsvarsbygg vil ta stilling til eventuelle videreføring av ordninger etter sesongslutt 2009, og det vil da kunne bli aktuelt med forlengelse av skjøtselskontrakter for inntil 5 år.

Forsvarbygg vil i samråd med Åmot kommune foreta tildeling av beiteområdene, og forbeholder seg alle rettigheter for tildeling og eventuelle avvisning av interessenter. Lokale bønder i Åmot regionen vil bli prioritert. Forsvarsbygg forutsetter at interessenter driver et forskiftsmessig og forsvarlig dyrehold. Last ned kriterier for tildeling av beite.


Henvendelser rettes til Forsvarsbygg v/ Anders Guton Halland på tlf. 40448421 eller e-post: anders.guton.halland@forsvarsbygg.no

Fristen for å melde interesse er 27 mai. Alle søknader skal være skriftlige, der de alternative skjøtselsområdene settes opp i prioritert rekkefølge.

Søknaden sendes til Forsvarsbygg Markesdsområde Østlandet, PB 393 2403 Elverum, eller på e-post til kontaktperson.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.