Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mer enn bare mur og mørtel

Nasjonale Festningsverk tilbyr kulturminnefaglige tjenester til hele spekteret av eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret eier eller forvalter. Men det er kanskje ikke like godt kjent at enheten også leverer kulturminnefaglige rådgivningstjenester til andre offentlige aktører, som departementer og kommuner.

– Mange forbinder nok Nasjonale Festningsverk bare med festninger, men vi har også flere prosjekter for eksterne kunder. Vi opplever at vår kompetanse er svært etterspurt, sier antikvar og seniorarkitekt Marte Oftedal i Nasjonale Festningsverk.

Hun er ansvarlig for eksterne kunder i rådgivningsavdelingen – et team med bred kompetanse og fagbakgrunn innen arkitektfag, ingeniørfag, kunsthistorie, historie, etnologi og arkeologi. Oftedal har selv lang fartstid fra Riksantikvaren.

Verneplanseksperter
Staten forvalter et stort antall kulturhistoriske eiendommer og alle departementene er pålagt å registrere og utarbeide landsverneplaner for alle sine bygg. Med bred kompetanse og lang erfaring med kulturminneforvaltning har Nasjonale Festningsverk blitt engasjert som konsulenter i utrednings- og verneplanarbeidet av blant andre Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Det er den store variasjonen av bygg som gjør det spennende å jobbe med eksterne kunder. I helsesektoren har vi blant annet jobbet med bevaringsplaner for store sykehus og institusjoner som veldig mange har et forhold til, Haukeland, Ullevål og Dikemark, for å nevne noen. Vi har også bidratt med utarbeiding av egne rutiner for kulturminnevern. Det er viktig med gode bevaringsplaner også for denne typen bygg, sier Oftedal.

Image "11717_3.jpg" without description
Image "11717_4.jpg" without description
Image "11717_5.jpg" without description
KOMPETANSEBREDDE: Her er urbane verdier i form av pissoaret i Stensparken i Oslo sikret for fremtiden. Pissoaret er et tidsriktig klenodium fra 1930-tallet, og står nå på Riksantikvarens liste over dagliglivets kulturminner som er verdt å ta vare på. TIDSSPENN: For Helse- og omsorgsdepartementet har Nasjonale Festningsverk utredet sykehusbygninger fra svært ulike tidsepoker – fra klassiske teglsteinsfasader til denne betongkonstruksjonen fra 1970, Stord sjukehus. HØYT OG LAVT: Statens Hesteavlsseter i Sikkilsdalen ligger flott til i fjellheimen og ble vurdert som verneverdig i planen utarbeidet for Landbruks- og matdepartementet.

Råd til helsesektoren
Nils Arne Bjordal, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge med ansvar for bygg og eiendomsvirksomhet, er leder for koordineringsgruppen for landsverneplanen for helseforetakene i Norge. De vurderte å lage en egen prosjektorganisasjon for å iverksette landsverneplanen, men fant ut at det var raskere og bedre å velge Nasjonale Festningsverk til å bistå i arbeidet.

– Siden helsesektoren er en av de største statlige eiendomsbesitterne i Norge, har arbeidet til Nasjonale Festningsverk vært uvurderlig. Vi valgte dem siden de hadde gjort et godt arbeid for sin egen virksomhet og hadde både kulturminnefaglig kompetanse og kapasitet til jobben, sier Bjordal, og fortsetter:

– For oss har samarbeidet vært utrolig kompe tanseutviklende, og oppbyggende for vår egen del. Det har vært svært lærerikt å jobbe med Nasjonale Festningsverk, og vi har i tillegg utviklet verdifulle relasjoner gjennom arbeidet.

Som poteten
Men det er ikke bare helsesektoren som gir store og varierte oppdrag. For Landbruks- og matdepartementet har Nasjonale Festningsverk blant annet jobbet med Statens Hesteavlsseter i Sikkilsdalen og for Miljøverndepartementet med oppsynsmannshytter i friluft sområder. I tillegg ble Nasjonale Festningsverk engasjert av Riksantikvaren for å utarbeide dokumentasjon for deres satsning i Kulturminneåret, fredning av dagliglivets kulturminner, som omfattet alt fra et pissoar i Stensparken i Oslo, til Skuibakken, en DNT-hytte, et bedehus, et badeanlegg og en park. Nasjonale Festningsverk har også utført et oppdrag for DSB for vern av blant annet tilfluktsrom og leirer.

Brit Skatvedt er seniorrådgiver i DSB og leder deres avhendingsprosjekt for sivilforsvarsanlegg.

– Vi hadde nært samarbeid med Forsvarsbygg allerede, og valgte å bruke Nasjonale Festningsverks kulturminnekompetanse da vi skulle lage landsverneplanen for vår del av Justisdepartementet, sier Skatvedt, og utdyper:

– Landsverneplanen går til syvende og sist ut på å utforme en plan som gir et tilstrekkelig bilde av vår historie. I den prosessen har Nasjonale Festningsverk tilført oss svært mye kompetanse, innen alt fra databasearbeid til vurdering av anleggene. De har gitt oss presise og objektive vurderinger av anleggene vi har, og samarbeidet har fungert utrolig bra.

Nils Arne Bjordal i Helse Midt-Norge har et litt mer filosofi sk syn på samarbeidet:

– Det viktigste fi losofi ske grunnlaget for vårt arbeid sammen med Nasjonale Festningsverk er at for å kunne forstå sin samtid, må man kjenne sin historie. Arbeidet vi gjør er en del av vår kulturs historiefortelling, og denne historieforståelsen er uhyre viktig for planleggingen av fremtiden, sier han.

Image "11717_2.jpg" without description

GOD DIALOG MED KUNDENE:
Marte Oftedal i samtale med representanter for helsesektoren under en befaring på Gaustad sykehus. De vakre bygningene på Gaustad er nå behørig vurdert i landsverneplanen utarbeidet for Helse- og omsorgsdepartementet.

Tekst: Nasjonale Festningsverk/Thor-Arne Englund
Foto: Leif Maliks, Bård Langvandslien, Marte Oftedal og Leif Anker

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.