Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøredegjørelse Østerdal Garnison 2008

Forsvarsbygg og Forsvarets miljøredgjørelse for Østerdal Garnison foreligger fredag 3. april. - Miljøredgjørelsen viser at systematisk miljøarbeid med mål om stadige forbedringer gir resultater, uttaler markedssjef Åge Mohaugen i Forsvarsbygg Utleie.

Miljøredgjørelse for Østerdal Garnison oppsummerer Forsvarets miljøpåvirkning i 2008, og beskriver Forsvarets ressursforbruk, overvåkningsprogrammer, øvingsvirksomhet, miljøledelse, miljøprosjekter, samt flerbruk av skyte- og øvingsfelt.

Hovedpunkter i miljøredgjørelsen
Forsvarsbygg vurderer forurensningssituasjonen knyttet til Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, Rena leir og Regionfelt Østlandet for å være under kontroll. Forsvarets aktivitet utøves i henhold til de forutsatte prognoser og gjeldende utslippstillatelse etter Forurensningsloven.

Forsvarsbyggs overvåkningsprogrammer for vann, grunn og støy har vist at grenseverdiene i utslippstillatelsen fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) overholdes. Deponering av metaller fra prosjektiler er også i tråd med utslippstillatelsen.

Forsvarsbygg har inngått en avtale med Solør Bioenergi Holding AS om miljøvennlig oppvarming av hele Rena leir. Ved bruk av bioenergi vil det bli en årlig reduksjon på cirka 5 000 tonn CO2 i forhold til fossile brensler. Terningmoen varmes også opp av biovarme fra Elverum fjernvarme, noe som gir en årlig reduksjon i utslipp fra fossilt brennstoff på cirka 500 tonn CO2.

Avfallshåndtering i Østerdal Garnison blir håndtert av Veolia miljø. 80 % av avfallet går til gjenvinning/energiutnyttelse, mens 17 % går til forbrenning og 3 % til deponi.

Bruk av dyr til beiting av skytebaner på Rødsmoen har erstattet mye av behovet for krattrydding. Dette sparer miljøet i form av reduserte utslipp, og kommer lokale bønder til gode i form av tilgang på gode beiter. Tilrettelegging for flerbruk i skytefeltene gir mulighet for jakt og fiske i de virksomhetsfrie periodene.

Forsvaret har gjort en solid innsats med implementering av et velfungerende apparat for å håndtere henvendelser og øvingsplanlegging som en del av miljøledelsen.

Klager og avvik
I løpet av 2008 er det registrert 82 klager, de fleste knyttet til aktiviteter i Åmot kommune. Til sammenligning ble det i 2007 registrert til sammen 107 klager.

Det er registrert syv avvik fra utslippstillatelsen gitt av SFT og syv avvik fra interne prosedyrer og reguleringsplan. Avvikene har etter Forsvarsbyggs mening ikke ført til forurensning av omgivelsene.

Avvikene omhandler manglende varsling, kjøring i vernesoner langs Løpsjøen og Rena elv, små lokale utslipp av olje og drivstoff og enkelthendelser med forhøyet støynivå på leirskytebanen. Forsvarsbygg vil gjennomføre nye målinger og beregninger av støy fra leirskytebanen til våren og følger opp varslingsrutinene mot Forsvaret nøye.

Tiltak for å bedre merking og stenging av naturlige ferdselsveier inn i vernesonene langs Rena elv og Løpsjøen er iverksatt. Alle mindre utslipp av olje og drivstoff er håndtert og oppsamlet materiale er levert til godkjent mottak.

Forsvaret og Forsvarsbygg vil fortsatt ha et sterkt fokus på at den militære virksomheten utøves innenfor de rutiner som er etablert for miljøarbeidet.

Tekst: Ann Kristin Bjerknes

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.