Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Pressemelding: Årsrapport for miljø Moss Lufthavn Rygge

Årsrapport for miljø Moss Lufthavn Rygge for sesongen 2008/2009 er klar. Forsvarsbygg vurderer på bakgrunn av en omfattende miljøovervåkning at aktivitetene på flyplassen ikke påvirker grunnvann og lokale bekker negativt.

Rapporten oppsummerer aktiviteter og krav knyttet til det ytre miljø ved Moss Lufthavn Rygge, som er regulert i utslippstillatelsen gitt av Fylkesmann i Østfold desember 2007.

137 Luftving ved flyplassjef er øverste miljøansvarlige på flyplassen, og som grunneier er Forsvarsbygg ansvarlig for etablering og drift av miljøanlegg samt oppfølging, dokumentasjon og kontroll av vilkårene i utslippstillatelsen.

Omfattende miljøovervåkning
Forsvarsbygg har en omfattende miljøovervåkning på Moss Lufthavn Rygge, i tråd med utslippstillatelsen fra Fylkesmann i Østfold.

Forsvarsbygg vurderer at aktivitetene på flyplassen ikke påvirker grunnvann og lokale bekker negativt mht varig påvirkning av vannkvalitet og organismelivet i bekkene. Oksygenmålinger foretatt i bekker viser tilfredsstillende oksygeninnhold gjennom avisingssesongen.

Forsvarsbygg følger opp daglig alle tekniske anlegg i forbindelse med avising av fly, oppsamling av forurenset vann og tar vannprøver hver 14. dag i avisingssesongen.

Av 220 vannprøver i bekker og grunnvann er det ni forhøyede prøver iht utslippstillatelsen, men konsentrasjonene av avisingskjemikaler (formiat/glykol) er lave.

Avisingskjemikaler
Det totale glykolforbruket for flyavisning var for sesongen 38,2 m3. Dette er innefor grensen i utslippstillatelsen som er satt til 65 m3. Det er beregnet en oppsamlingsgrad for glykol på 83 % som er noe for lavt i forhold til kravet i utslippstillatelsen på 85 %.

For avising av rullebanen benyttes formiatbaserte kjemikalier. Det har vært et overforbruk av formiat i sesongen, totalt forbruk var 152,27 tonn, forbruksrammen i utslippstillatelsen er satt til 80 tonn. Formiat som brytes ned i bekker og grunnvann forbruker oksygen, og negative effekter er knyttet til reduserte oksygennivåer i vann.

Forsvarsbygg har orientert Fylkesmann i Østfold om det høye forbruket av formiat gjennom vinteren. Forsvarsbygg har på oppfordring fra Fylkesmannen, sendt søknad om å heve forbruksrammen for avisingskjemikaler.

Årsaken til at forbruksrammen av baneavisingskjemikalier er overskredet er en svært snørik vinter med krav til dokumentert flysikkerhet/svart bane det meste av døgnet. Bruken er også styrt av internasjonale krav til sikkerhet (ICAO-bestemmelser for sivil luftfart).

Forsvarsbygg vil gjennomføre ytterligere tiltak for å forebygge forhøyede konsentrasjoner av avisingskjemikaler i bekker og grunnvann. Det er registrert perioder med for høyt utslipp av olje/fuel til kommunalt avløpsnett. Forsvarsbygg har og vil iverksette ytterligere tiltak for å hindre for høyt utslipp til kommunalt avløpsnett.

Kontaktpersoner:
Frode Hansen, markedssjef Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord, mob: 913 54 078

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.