Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fiskeundersøkelser i Rena elv

Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomførte i løpet av 2009 den andre av i alt fem sesonger med fiskeundersøkelser i OVAS-området i Rena elv.

Undersøkelsene gjøres som ledd i Fylkesmannens pålegg av 2008. NINA er i den sammenheng leid inn av Forsvarsbygg som ekstern faglig ansvarlig for opplegget.

Resultatene er oppsummert i minirapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) forfattet av forsker Jon Museth. Rapporten er tilgjengelig for allmennheten.

Basert på denne faglige rapporten er Forsvarsbygg styrket i troen på at OVAS-anlegget ikke vil ha negativ virkning på fiskebestandene i elva.

Foreløpige konklusjoner er at flaskehalsen for fiskeproduksjon i Rena elv er mangel på egnede oppvekstområder for ungfisk. Reduksjonen av gyteareal som følge av OVAS-anlegget vil derfor trolig ikke føre til redusert fiskeproduksjon i elva. Det er fortsatt store gytearealer i elva.

Image "11807_1.jpg" without description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunn

Minirapporten som nå foreligger oppsummerer resultater og erfaringer fra to år med undersøkelser. Det konkluderes ikke vedrørende de langsiktige effektene av OVAS-anlegget. Rapporten peker allikevel på følgende hovedfunn:

• Ungfisk av både harr og ørret er påvist i OVAS-området både i 2008 og 2009. Det var en økning i tettheten av harrunger og en reduksjon i tettheten av ørretunger fra 2008 til 2009

• Nedgangen i fanget ørret ved båtelfiske fra 2008 til 2009 skyldes sannsynligvis varierende årsklassestyrke og ikke etableringen av OVAS-anlegget

• Årsaken til den lave tettheten av gytegroper for ørret i OVAS-området vil følges nøye kommende år. Ifølge NINA er det i dag vanskelig å forklare årsak

• Gyteaktiviteten for harr er god og økte fra 2008 til 2009

• Erfaringene med forskingsmetoden "båtelfiske" er svært gode. NINAs oppdrag i Rena elv har vært avgjørende for utvikling og utprøving av metodikken i Norge. Som følge av dette er metoden brukt i andre vassdrag med gode resultater.

 

Tekst: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.