Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rehabilitering av naturskader på dagsorden

Forsvarsbygg og Direktoratet for Naturforvaltning arrangerte 16. mars seminar om forebygging og rehabilitering av natur– og terrengskader i Trondheim. Om lag 75 fagfolk var samlet til et spennende og vellykket seminar.

Bakgrunnen for seminaret var delt. For det første trådte den nye naturmangfoldloven, som legger føringer for restaurering av natur etter inngrep, i kraft 1. juli 2009,. For det andre skulle Håndbok for forebygging og rehabilitering av natur– og terrengskader presenteres.

Hensikten med seminaret var hovedsakelig å samle fagfolk for å diskutere utfordringer knyttet til forebygging og rehabilitering av natur– og terrengskader i forbindelse med tekniske inngrep i natur- og utmarksområder, og hvordan kravene som settes gjennom naturmangfoldloven skal møtes gjennom praktisk forvaltningsarbeid.

Første del av seminaret ble viet den nye Naturmangfoldloven og håndbok for forebygging og rehabilitering av natur- og terrengskader. Relevante deler av den nye loven ble gjennomgått og diskutert, og det ble av Direktoratet for Naturforvaltning gitt en overordnet orientering om hvordan kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold, som er fremkommet gjennom kartleggingsarbeider, bør brukes aktivt i arealforvaltningen for å forebygge naturskader.

Nybrottsarbeid
Håndbok for forebygging og rehabilitering av natur- og terrengskader er utarbeidet av Forsvarsbygg i samarbeid med Direktoratet for Naturforvaltning, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Statens Vegvesen og Norsk Institutt for Naturforskning. Prosjektet ble igangsatt av Forsvarsbygg, og den opprinnelige målsettingen med arbeidet var å utarbeide en håndbok med spesifikt fokus på natur- og terrengskader i skyte- og øvingsfelt.

Image "11754_1.jpg" without description

DEBATT: Seminaret ble avsluttet med en paneldabatt bestående av noen seminarets foredragsholderne.

Den nye håndboka skal gi forvaltningen mulighet til å håndtere utfordringer knyttet til forebygging og rehabilitering av natur- og terrengskader i forbindelse med forskjellige typer naturinngrep, basert på beste tilgjengelige kunnskap. Det ble i forbindelse med arbeidet klart at behovet for en slik håndbok er sektorovergripende, og Forsvarsbygg tok derfor initiativet til et tverrsektorielt samarbeid med de nevnte aktørene.. Håndboken er banebrytende i norsk målestokk og vil vise vei for hvordan forebygging og rehabilitering av natur- og terrengskader kan utføres enten det gjelder rehabilitering i forbindelse med større vegprosjekter, kraftutbygging med inngrep i naturen eller tilbakeføring av skyte- og øvingsfelt..

Arealbruk og inngrep
Andre del av seminaret tok for seg de gode eksemplene. Per Siem i Forsvarsbygg orienterte kort om utfordringer knyttet til arealforvaltning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Deretter fortalte Siems kollega i Forsvarsbygg, Odd-Erik Martinsen, om det omfattende arbeidet Forsvarsbygg har ansvar for når det gjelder tilbakeføring av Hjerkinn skyte- og øvingsfelt.

På seminaret presenterte også NVE hvordan man kan planlegge og gjennomføre vannkraftinngrep på en mest mulig skånsom måte. Arbeidet som er gjort av Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oppland, i forbindelse med forebygging og restaurering av slitasjeskader i tilknytning til stier på turistmagneten Besseggen ble også presentert for seminardeltakerne. Før seminaret ble avsluttet med en paneldebatt med foredragsholderne fortalte Statens Vegvesen om utfordringer knyttet til forbygging og rehabilitering av naturskader i forbindelse med store vegprosjekter.

Tekst og foto: Helge Andersen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.