Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs arkitekturpris 2011

Mandag 28. november deler forsvarsminister Grete Faremo ut Forsvarsbyggs arkitekturpris. Vaskehall på Setermoen leir, Skytebane 9 og 10 Ulven leir ved Bergen, Idrettsparken boliger i Rena sentrum og restaureringsprosjektet bygning 59 på Akershus festning er nominerte til prisen.

Bredde og mangfold

Av over 20 innsendte forslag nominerer juryen fire prosjekter. De nominerte viser på en god måte den unike bredden av Forsvarsbyggs investeringsprosjekter, med et spenn fra rehabilitering, etablering av skytebaner og kvarter, samt forsyningspunkt/ vaskehall. Forsvarsbygg leverer hvert år et betydelig antall bygg og anlegg til Forsvarets bruk, og bidrar til Forsvarets produksjon. Det er også verdt å fremheve at vi ikke bare planlegger og bygger nytt, men vi tar også vare på verdiene utover overleveringen gjennom driften hver dag.

Juryen

Juryen har vært ledet av rektor ved Arkitekthøyskolen Karl Otto Ellefsen og har bestått av sivilarkitekt Michael Ramm Østgaard fra firmaet Momentum arkitekter og sivilarkitekt Tom Wassum fra firmaet Arkitektskap. Viseadmiral Jan Erik Finseth har representert brukerne av byggene og anleggene, mens sjefingeniør Knut Grinderud Forsvarsbygg Utleie har representert driftssiden.

Kriteriene

Kandidatene har vært vurdert opp mot et sett av kriterier. Vurderingskriteriene gjenspeiler Forsvarsbyggs verdier og høye kompetanse når det gjelder utvikling av bygg og anlegg for Forsvaret. De reflekterer også Forsvarsbyggs vektlegging av arkitektonisk kvalitet og oppmerksomhet mot hele verdikjeden innen eiendomsutvikling og -forvaltning. Vurderingskriteriene finner du her.

De nominerte er:

Embedsboligen på Akershus Festning

Forsvarsbygg har gjennomført omfattende rehabilitering av bygning 59 på Akershus festning for etablering av en "embedsboligfunksjon". Bygningen er rehabilitert og pusset opp for å dekke to nye behov: bolig for forsvarssjefen og representasjonslokaler og møterom for Forsvarets ledelse. Eksisterende bolig i 2. etasje er videreført, men rehabilitert og fått nødvendige tilleggsrom i sidefløyen. I 1. etasje er lokalene endret fra kontorformål til representasjonsformål.

Byggeprosjektet og innredningen er godt ivaretatt gjennom en vellykket helhetlig planlegging, hvor det kan spesielt fremheves den gode integreringen av moderne krav i et verneverdig bygg. I tillegg er bygget et av de best bevarte i eksteriør og interiør ved ytre del av Akershus Festning. I hele prosessen har Forsvarsbygg vektlagt fokuset på det kulturminnefaglige, og arbeidene er utført i samråd med Riksantikvar og Byantikvar.

Bygget gir en helhetlig atmosfære preget av det ærverdige i det arkitektoniske uttrykket og med dets tilpassede inventar. Det er skapt en stemning som står seg godt til Forsvarets verdier og de arealmessige "rommene" for de sosiale møtene som skal finne sted i denne representasjonsdelen. Blant valgt interiør er hovedvekten på det tradisjonsrike, men som et speil av organisasjonen er det også spor av det moderne - i en sammensmeltet tilpasning.

I tilknytning til bygget ligger hagen som er innrammet med et restaurert antikvarisk gjerde som skjermer om frodige busker og den sjarmerende eplehagen. Representasjonsdelen og bygget har med sin beliggenhet rikelig lys innendørs og et flott utsyn til Akershus slott og Oslofjorden. Restaureringen er et godt bidrag til revitalisering av festningsområdet.

Vaskehall og forsyningspunkt Setermoen leir

Det nye anlegget på Setermoen bidrar til god materiellskjøtsel og en bedre ivaretakelse av investeringene som er gjennomført de senere årene. Det arkitektonisk spesielle anlegget består av en beltevasker og en vaskehall med plass til fire stridsvogner samtidig.

Etter trening ute i terrenget rengjøres kjøretøyene først i beltevaskeren for deretter å bli spylt i vaskehallen. Slik kan rengjorte kjøretøy returnere til flerbrukshallene inne i leiren som nyvasket og presentable. I tillegg til vaskehallen og beltevaskeren er det asfaltert 20 000 kvadratmeter for parkering og omlasting for mange store kjøretøyer samtidig i området. Anlegget kan brukes av alle typer kjøretøy.

Området er tilrettelagt slik at det kan bygges ut med blant annet drivstoffanlegg og miljøstasjon i senere byggetrinn.

Skytebane 9 og 10 Ulven leir

Forsvarsbygg har etablert nye skytebaner med moderne renseteknologi ved Ulven leir i Os kommune i Hordaland. Skytebanene representerer et arkitektonisk nybrottsarbeid av høy kvalitet og kreativitet. Banene har en markert visuell utforming med høy fleksibilitet på grunn av vådeskuddsbeskyttere, smart konstruerte voller og en tilkomsttunnel.

I skytebaneområdet på cirka 14 000 kvadratmeter har 9 000 kubikkmeter med forurensede jordmasser blitt gravd opp, kontrollert og lukket inne under vanntette membraner i kulefangervollene rundt skytebanen. Her ligger massene tørt og trygt og påvirker ikke omgivelsene. Over membranen er det lagt et tykt lag med fin sand som tar i mot prosjektilene. Vollene er bygget slik at det ikke skal foregå spredning av forurensning fra vollene.

I grunnen under skytebanene har Forsvarsbygg etablert et lukket dreneringssystem for å samle opp forurensningen som havner på bakken eller i kulefangervollene. Regnvannet som renner gjennom sandmassene, renses gjennom et stort sandfilter, før det slippes ut i naturen.

Idrettsparken boliger

Etableringen av Idrettsparken boliger er en del av flere gjennomførte prosjekter fra Forsvarsbygg for å dekke behovet for forlegninger for Forsvaret i Østerdal garnison. Dette prosjektet består av seks bygg i tre og fire etasjer med leiligheter, hybler og kollektivløsninger og kan huse til sammen opp til 80 personer. Forsvarsbygg har med Idrettsparken boliger, etablert utenfor Rena leir ønsket å bidra til en positiv utvikling av tettstedets sentrum. Byggene har et spennende arkitektonisk preg og tar i seg nærområdets arkitektur. Leiligheten er planmessig fleksibelt innrettet og tilpasset vervede og befal så vel som familier.

Det ble valgt entrepriseformen konkurransepreget dialog, og utviklingsprosessen i entrepriseformen ble ledet av Forsvarsbygg i tett samarbeid med Innovasjon Norge og bransjeprogrammet Trefylket.

Ved etableringen av boligene ønsket Forsvarsbygg å bidra til økt bruk av heltre i boliger. Det var spesielt ønskelig å legge vekt på rasjonelle byggemetoder og å tilpasse husene til serieproduksjon slik at denne byggeformen kunne bli mer attraktiv og konkurransedyktig. Idrettsparken boliger er derfor oppført med elementer i massivtre ferdig produsert og tilpasset i fabrikk, og deretter effektivt montert på byggeplassen. Monteringen foregikk i kontrollerte klimaforhold. Det ble reist et kjempetelt over hvert hus for å skape tørre og stabile forhold. Også for bygningsarbeiderne ga dette en positiv miljøeffekt og bedre forhold for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Det er i prosjektgjennomføringen videre fokusert på energivennlige løsninger og oppvarmingen er basert på fjernvarme.

 

Foto:
Embedsboligen på Akershus Festning. Foto: Tine Poppe
Vaskehall og forsyningspunkt Setermoen leir. Foto: Thea Vatle Warhuus
Skytebane 9 og 10 Ulven leir. Foto: Åsmund V Sjursen
Idrettsparken boliger. Foto: Tine Poppe

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.