Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Standardiserer LCC i byggebransjen

Forsvarsbyggs fagansvarlig på LCC, Thomas Førland, leder Standard Norges revidering av LCC-standarden og Forsvarsbyggs arbeid mot en enhetlig LCC-metodikk. Arbeidet vil påvirke byggebransjens arbeid med livssykluskostnader (LCC).

Førland leder komiteen som er nedsatt av Standard Norge for å revidere NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Høringsutkastet forventes å bli sendt ut på høring før nyttår. Formålet med revisjonen er å harmonisere standarden med nordisk og europeisk standardiseringsarbeid og erfaringer fremkommet ved bruk av den eksisterende standarden.

- Deltagelsen gir Forsvarsbygg mulighet til å påvirke byggebransjens bruk av LCC-beregninger, sier Førland.

Endring i ny standard

Den grunnleggende beregningsmetodikken, som bygger på nåverdiberegning, vil bli videreført. Komiteen diskuterer imidlertid bruk av kortere betraktningsperioder enn hele byggets antatte levetid i kombinasjon med bruk av restverdi ved betraktningsperiodens utløp. Videre arbeides det med en harmonisering i forhold til skattelovgivningens prinsipp om at tekniske anlegg skal avskrives over en kortere periode enn byggets totalt antatte levetid.

- Den eksisterende kostnadspoststrukturen vil også bli justert. De mest vesentlige endringene er at renhold og forsyning inkludert energi skilles ut som egne hovedposter. Klarere definisjoner av de ulike kostnadspostene og bruk av beskrivende eksempler skal legge til rette for en mer entydig oppfatning av innholdet i de ulike kostnadspostene. Dermed får vi mer enhetlige beregninger, kommenterer Førland.

Standard LCC-metodikk i Forsvarsbygg

Parallelt med revidering av standarden leder Førland arbeidet med å lage en standardisert LCC-metodikk for Forsvarsbygg. Denne skal nedfelles i retningslinjer for hvordan LCC-beregninger skal gjøres.

- Målet er å fremskaffe et enhetlig og best mulig beslutningsgrunnlag for alternativsvurderinger i tidligfase sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Et annet viktig mål er å beregne riktig kostnadsdekkende husleie, sier Førland.

Dokumenterer husleien

Det er et krav for alle investeringsprosjekter at det gjennomføres LCC-beregninger. Dette gir Forsvarsbygg mulighet til å synliggjøre de fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnadene. I tillegg vil det skape en felles forståelse for hvordan husleien skal beregnes og hva den skal innholde.

- Dette er viktig for at Forsvarsbygg skal kunne sikre verdibevarende vedlikehold og forsvarlig forvaltning i hele byggets levetid, sier porteføljeutvikler Tore Reiersen i Forsvarsbygg.

LCC på web

Forsvarsbygg og Statsbygg har etablert et godt samarbeid om et felles LCC-verktøy, som kalles ”LCCWeb”. Der beregnes LCC-kostnader i byggeprosjektene.

- Riktig bruk av LCC krever riktig kompetanse i egen virksomhet. Derfor vil vi fortsette opplæringen på LCC og LCCWeb, avslutter Førland.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.