Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

En forutsetning for fortsatt utvikling

- Tiden er inne for å forvalte det forrige generasjon skapte og skape trygghet for de som kommer - i et endret trusselbilde, sa statssekretær Ingebrigtsen.

- I forsvarssektoren er store økonomiske ressurser bundet i materiell og i eiendomsmasse. En viktig forutsetning for fortsatt utvikling av det norske forsvaret er at Forsvaret identifiserer og sier opp materiell og eiendom, bygg og anlegg som de ikke har behov for. Derved frigjøres midler som kan benyttes til anskaffelse av nye operative kapasiteter, bedre tilpasset EBA og gjennomføring av prioriterte oppdrag. Eiendommene er i seg selv viktige, men avhendingen skal investere i ny virksomhet.

 Statssekretæren gikk også inn på forholdet til fylker og kommuner Forsvaret flytter fra:

 - Skifte eiendom har opparbeidet en god praksis på dette området og tar samarbeidet med lokale myndigheter på største alvor. Det har gitt gode resultater opp gjennom årene. Det har for eksempel ført til at fylker og kommuner har benyttet forkjøpsretten sin og nå er store arealer i bruk som både fritidseiendommer, eldrehjem og barnehager.

En suksesshistorie

 - Dette er en suksesshistorie som ble startet av Bjørn Tore Godal, men som mange etter det har tatt del i. Prosessen skulle endre det mentale bildet, men endte opp at vi tok ut store kapasiteter og endret bruksform til et moderne innsatsforsvar, sa statssekretæren.

På ti år har Skifte Eiendom avhendet opp mot 2,5 millioner kvadratmeter bygningsmasse, og Forsvarets årlige kostnader er som en følge av dette årlig redusert med mer enn 700 millioner kroner.

Avhendingen har fra 2001 til 2012 gitt salgsinntekter på nær 3 milliarder kroner. De frigjorte midlene går til høyere prioritert virksomhet.

- Fordi vi har vært så flinke til å endre oss og vært villige til å ta en omstilling som har gjort vondt for mange, har vi nå et forsvar som har evne til å operere. Etter at FNs resolusjon om å beskytte sivile i Libya ble vedtatt 17. mars, tok det bare fire dager før seks F 16-fly var på den greske basen Souda Bay. På 90-tallet hadde vi brukt to måneder.

- Offentlig sektor har turt å gjøre noen tøffe valg. Mange vegret seg for å legge ned kystfortene, men hadde vi ikke gjort det, måtte vi hvert år brukt 250 millioner kroner hvert år til å drifte noe vi ikke trenger. Nå kan vi ta de 250 millionene og gi dem til Kystvakten.

 

Veien videre

 I 2010 fikk Forsvaret i oppdrag snarlig å utrangere overflødig eiendom, bygg og anlegg, og tilknyttet materiell for å spare 100 millioner kroner årlig i driftsutgifter fra og med 2011. I dette arbeidet var Skifte eiendom med, og gruppen identifiserte nær en halv million kvadratmeter eiendom, bygg og anlegg som kan frigjøres ved ytterligere effektivisering av Forsvarets virksomhet. Per februar 2012 var nær 200.000 kvadratmeter utrangert og det resterende potensial på 300.000 er planlagt utrangert allerede innen 2014. Alt vil bli avhendet i årene som kommer. 

Forsvaret skal innen utgangen av 2016 effektiviseres med en samlede varig årlig effekt på minimum 640 millioner 2012-kroner. I henhold til den nye Langtidsplanen (2013 - 2016) skal det gjennomføres flere strukturelle endringer samtidig som moderniseringen av forsvaret fortsetter.

På EBA-investeringssiden er det lagt til grunn en ramme på 1,6 milliarder 2012-kroner for å sikre vedtatt endring og fornyelse.

Sjøforsvaret og Hæren har vært gjennom omfattende strukturendringer og det har gitt nyttige erfaringer som må utnyttes maksimalt for å skape de beste forutsetninger for de kommende strukturendringene.

 - I den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret er det besluttet store endringer i Luftforsvarets struktur. Spesielt i Bodø-området, på Ørland, Rygge og Mågerø vil det skje store endringer og Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom blir en viktig bidragsyter, avsluttet Ingebrigtsen.

 

Kilde: 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.