Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg orienterte innbyggere om basen i Evenes

Sammen med Evenes, Tjeldsund og Skånland kommuner, samt Luftforsvaret arrangerte Forsvarsbygg 5. september informasjonsmøter om planleggingen og etableringen av fremskutt operasjonsbase i Evenes.

Stortinget vedtok i juni at kampflyenes aktivitet skal fordele seg med cirka 90 prosent på Ørland og cirka 10 prosent på Evenes.

Basen på Evenes vil være en beredskapsbase (Quick Reaction Allert) med kontroll av luftrommet i nordområdene. Det planlegges med at Evenes skal kunne håndtere QRA-oppdraget med F-16 innen utgangen av 2016 og med F-35 innen utgangen av 2019.

Foreløpige støyberegninger

Ved vurderingen av lokaliseringsalternativene for fremskutt base ble konsekvenser for støy vurdert. Evenes var alternativet med færrest støysensitive bygninger. Foreløpige beregninger viser at noen få bygninger ligger innenfor rød sone og om lag 90 bygninger i gul sone. Elin Walstad fra Forsvarsbygg fortalte i møtene at det lagt inn cirka 800 avganger med kampfly og at beregningene er gjort etter gjeldene regelverk. Forsvarsbygg vil i det videre arbeidet, sammen med SINTEF, gjennomgå støyberegningene og sammen Luftforsvaret se på hvordan flyene kan opereres slik at det gir minst mulig støy. Deretter vil det gjøres punktberegninger ved eiendommer i gul og rød sone. Alle grunneiere i gul og rød sone vil etter hvert bli kontaktet. Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid, og Forsvarsbygg vil tidligst starte på dette i løpet av 2013.

Godt oppmøte

Forsvarsbygg har vektlagt informasjon ut mot støyberørte og innbyggere så tidlig som mulig i planleggingen av kampflybase og arrangerte derfor informasjonsmøter i Evenes og Skånland kommuner. Mange engasjerte innbyggere møtte opp og Forsvarsbygg kan ta med seg gode innspill i den videre planleggingen. Det ble også arrangert en «åpen kontordag» i Evenes rådhus 6. september hvor Evenes, Tjeldsund og Skånland kommuner (ETS-kommunene) og Forsvarsbygg var tilgjengelig for innbyggere som hadde spørsmål knyttet til etableringen av kampflybase.

Flere hadde spørsmål om hvordan man forholder seg dersom man ønsker å bygge på huset. Kommunene understreket at innbyggere på vanlig måte søker kommunen om byggetillatelse, og at Forsvarsbygg vil understøtter kommunene som planmyndighet med informasjon.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.