Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Oppstart undersøkelser på Ørland flystasjon

Forsvarsbygg har nå satt i gang med de første undersøkelsene av grunnen på flystasjonen. Arkeologer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune gjør undersøkelser for kulturminner der de nye kampflyene skal stasjoneres.

- Vi har kommet godt i gang med planleggingen og med disse undersøkelsene har vi også startet med det fysiske arbeidet på plansiden, sier Jens Levi Moldstad, plan- og prosjekteringssjef i Forsvarsbygg.

I tråd med kulturminneloven skal det gjennomføres kulturminneundersøkelser før reguleringsplanen for Ørland flystasjon vedtas. I samarbeid med fylkeskommunen gjennomføres det sjaktgraving i et område som betegnes som interessant for kulturminne funn. Denne gravingen, kalt søkesjakting, innebærer graving i fire meter brede striper over bestemte arealer. I første omgang undersøkes utbyggingsarealet på flystasjonen. Omfanget til disse undersøkelsene vil avhenge av hvilke funn som gjøres, og det er fylkeskommunen som kulturminnemyndighet som styrer kulturminneundersøkelsene. Disse undersøkelsene ventes avsluttet i løpet av høsten 2013.

Arealene som skal undersøkes er begrenset til planområdet som er beskrevet i planprogrammet. - Aktuelle grunneiere er varslet og vi vil ta direkte kontakt med grunneier etter hvert som det blir avklart når oppstart av undersøkelser utenfor flystasjonens arealer kan starte, sier plan- og prosjekteringssjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg. Forsvarsbygg har engasjert Grunnarbeid AS som hovedentreprenør for gravearbeidet, kontraktspartneren har engasjert Bjørn Norset som underentreprenør.

Undersøkelser å bygge på
Det skal også etter hvert gjennomføres grunnundersøkelser for å gi kunnskap om forholdene nede i bakken der det skal etableres bygg, infrastruktur, veier og anlegg til nye kampfly. Kunnskap om massenes kvaliteter, trykkfasthet, grunnvannsnivå gir grunnlag for dimensjonering av blant annet fundamenter for bygg og oppbygging av trafikkarealer. Gjennom undersøkelsene vil det også bli sett på miljøforholdet i grunnen.

Grundig utredning for miljø og samfunn
Forsvarsbygg har lagt opp til en grundig og involverende utredningsprosess, og lagt vekt på miljøaspektet ved planleggingen av kampflybase. Gjennom plan- og konsekvensutredningsarbeidet vil også kulturminner og kulturmiljø være tema, sammen med en rekke miljø- og samfunnstemaer. Samtlige utredningstemaer som beskrives i Planprogrammet var lagt ut til offentlig ettersyn og på høring i vinter. Dette planprogrammet fastsettes av kommunestyret i Ørland i mai, og selve konsekvensutredningen ferdigstilles til høsten.

Bildetekst: Søkesjakting er i gang ved Ørland flystasjon. Foto: Silje Grytli Tveten, Forsvarsbygg   

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.