Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planprogram for kampflybase klart

Ørland kommunes planutvalg vedtok 29. januar 2013 at utarbeidet planprogram for Ørland flystasjon skal legges ut til offentlig ettersyn samtidig som det sendes på høring. Programmet beskriver hva som skal planlegges og utredes i forbindelse med utbygging av kampflybase.

Planprogrammet skisserer også foreløpig avgrensning av planområde, forslag til utredninger for å se på konsekvenser av tiltaket og fremdriftsplan for hele prosessen frem til vedtatt reguleringsplan.

– Vi er i gang med en viktig fase hvor blant annet tiltakets virkning på miljø og samfunn skal utredes, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase. Utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for utbyggingen av kampflybase i Ørland kommune er en del av plan- og utredningsarbeidet som Forsvarsbygg skal gjennomføre.

Ved utarbeidelse av planprogrammet har det vært tett samarbeid med Ørland kommune.  Planprogrammet omfatter bakgrunn og formål, planforutsetninger/forholdet til annen planlegging, beskrivelse av Forsvarets behov, problemstillinger, utredningsbehov og planprosess. Planprogrammet vil være et godt grunnlag for de videre planer og løsninger for kommunens innbyggere og Forsvaret.

Grundig utredning for miljø og samfunn
Formålet med planprogrammet er å fastsette hvilke utredninger som skal gjennomføres i plan- og konsekvensutredningsarbeidet. Planarbeidet bidrar til å legge til rette for utbygging som dekker Forsvarets behov på Ørland, og samtidig ivareta naturkvaliteter og øvrige miljø- og samfunnsinteresser i planområdet på en best mulig måte.

Gjennom konsekvensutredningen vil det bli sett på temaer knyttet opp mot miljø og samfunn; landbruk, støy, lokale/ regionale konsekvenser for innbyggere, næringsliv/ sysselsetting, utbyggingsbehov, kommunale tjenester/ økonomi, infrastruktur, vegnett, transportsystem, naturmiljø, kulturminner/kulturmiljø, landskap lokalklima, nærmiljø, friluftsliv, tilbud til barn og unge, energibruk/ energiløsninger, befolkningens helse, risiko- og sårbarhetsanalyse, konsekvenser i anleggsfasen og prissatte konsekvenser (støy- /fasadetiltak, innløsning).  Forsvarsbygg har allerede igangsatt utredningsarbeid for støy, slik at konsekvensene for støyberørte kan bli avklart raskest mulig.

– Vi er nå i gang med viktige planoppgaver for kommunen. Gjennom høringen av planprogrammet og igangsettingen av arbeidet med reguleringsplanen kan innbyggere, organisasjoner, offentlige myndigheter og interesserte gi sine innspill, sier Hallgeir Grøntvedt, ordfører i Ørland kommune.

Frist for å komme med innspill til planprogrammet er satt til 22.mars 2013. Vedtak om høring /offentlig ettersyn av planprogrammet og varsel om igangsatt planarbeid vil bli annonsert og berørte parter vil få direkte varsel. I løpet av høringsperioden vil det arrangeres møter med ulike interessenter og berørte parter. I tillegg skal det arrangeres åpen kontordag ved Ørland kultursenter slik at interesserte kan møte opp for å få svar på sine spørsmål. Det vil også i det videre planarbeidet legges opp til medvirkning for berørte og interessenter.

Begge foto er fra Gardermoen flystasjon og er tatt av Tine Poppe.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.