Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statlig eiendomssalg til beste for fellesskapet

Aftenposten har over en tre ukers periode satt et kritisk søkelys på Forsvarssektorens avhending av overflødig eiendom, bygg og anlegg ved Forsvarsbygg Skifte eiendom. Man kan få inntrykk av at avhending i stort har vært kritikkverdig og ikke gitt det beste økonomiske resultatet for staten.

Det er ikke grunnlag for å si at våre salg har vært gjennomført på en kritikkverdig måte. Snarere tvert i mot. I de første årene 2001-2004 var vår avhendingsorganisasjon, Skifte eiendom, et prosjekt med midlertidige ansatte og innleide som fikk i oppdrag å selge store utrangerte militære leirer og baser. Nettobidraget fra salgene i denne perioden beløp seg til ca. 1 milliard kroner. Midlene ble pløyd direkte tilbake i sektoren, som et viktig bidrag til omstillingen av Forsvaret. Riksrevisjonen gjorde i 2004 en forvaltningsrevisjon der de gav oss berettiget kritikk på en del områder, spesielt på salget av Lista flystasjon. Kritikken tok vi inn over oss og utviklet vårt eget kvalitetssystem for avhending av EBA. Siden 2005 har Riksrevisjonen ikke har hatt vesentlige merknader til Skifte eiendoms avhendingsvirksomhet.

Når det gjelder at avhending skal gi «det beste resultat for staten», er det to aspekter som er viktige:

Ærlige salg
Forsvarsbygg er en etat direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Vårt mandat er ikke å være en eiendomsutvikler. Verdiskapning stopper ved at de eiendommene vi skal klargjøres og selge miljøsaneres før salg. Eiendommer som egner seg for det, tar vi gjennom en verdiøkende reguleringsprosess. Som statlig etat «styler» vi ikke de eiendommene vi selger - være seg boliger, leirer, fjellanlegg eller annen eiendomsmasse. Vi dekker ikke over råtne badegulv eller muggbefengte kjellere. Vi selger dem som de er, og er ærlige på eiendommens tekniske tilstand. Derfor opplever vi også svært sjelden at kjøpere klager på at det han/hun kjøpte var i en dårligere tilstand enn beskrevet i prospektet.

Til beste for fellesskapet
Ved vurderingen av om vår avhending har gitt «det beste økonomiske resultat for staten», er det et element som mangler i Aftenpostens regnestykke. Nemlig at vår avhendingsvirksomhet ifra 2001 og frem til og med i år, har bidratt med netto ca. 3 milliarder kroner til forsvarsbudsjettet og omstillingen av Forsvaret. I tillegg har vi av salgsinntektene gjennomført miljøsaneringer for 2,2 milliarder kroner for å sikre eiendommene trygg etterbruk. Vi har også frigjort nærmere 25 000 dekar friluftsområder tilbake til allmenheten, hvilket tilsvarer rundt 3 500 fotballbaner. Til slutt har vår avhending av hittil 2,6 millioner kvadratmeter bygningsmasse gjort at Forsvaret nå har 477 millioner kroner lavere EBA-kostnader hvert eneste år fremover enn de hadde i 2001. Vår avhendingsvirksomhet har i sum har gitt staten et godt økonomisk resultat.

Så noen kommentarer til noen av de andre sakene Aftenposten har belyst.

Salg til ansatte
Alle statsansatte som bor i en bolig staten vil utrangere og avhende, har forkjøpsrett til denne boligen. Salgspris fastsettes ved takst av uavhengig takstmann. Staten har tilbakekjøpsrett dersom kjøper selger boligen før det har gått to år. Når staten først har gitt sine ansatte denne rettigheten, må vi også leve med at en del av de som benytter seg av den selger boligen med gevinst etter at to år har gått.

I Aftenpostens leder, 10. november 2013, hevdes det at «Vi regner det som selvsagt at Forsvarsbygg Skifte eiendom også ble informert om brevet fra FD» om brevet fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsstaben i 2008 om øyeblikkelig stans i salg til ansatte innenfor prioritet 2. Dette var en ordning hvor forsvarsansatte kunne tre inn i høyeste bud, etter at boligen har ligget ute i det åpne markedet og gjennomgått en budrunde. Vi ble kjent med brevet da avisen offentliggjorde det. Prioritet 2-ordningen opphørte med virkning fra 13.11.13.

Salg til kommuner
I Aftenpostens artikler blir Forsvarsbygg koblet med hva kommunene foretar seg med tidligere forsvarseiendommer etter at de har benyttet seg av sin forkjøpsrett. Ved slike salg legger vi alltid inn en klausul om at dersom kommunen selger eiendommen videre med gevinst i løpet av en 10-årsperiode, skal gevinsten tilfalle Forsvarsbygg. I noen tilfeller har vi sett at kommunene, snur seg rundt og selger eiendommen videre til en annen aktør for samme pris som de kjøpte den av oss for. Det er nevnt Haslemoen, Malangen fort og Østli boligfelt som eksempler. Hva en kommune gjør etter å ha overtatt eierskapet over eiendommen fra Forsvarsbygg må de selv svare for.

En statlig eiendomsutvikler?
I en av reportasjene i Aftenposten blir det hevdet at staten kunne fått mye mer for de forsvarseiendommer vi har solgt over de siste tolv årene. Det henvises til NSBs Rom eiendom og Entra eiendom som modeller på statlige eiendomsutviklere som får ut større verdier enn Forsvarsbygg. Dette er virksomheter opprettet med andre formål og rammebetingelser, de er oppkapitalisert til å ta forretningsmessig risiko og kan oppta lån. Med andre ord helt andre rammebetingelser enn Forsvarsbygg har.

Vi har hatt mange diskusjoner rundt våre rammebetingelser internt i sektoren. Forsvarsdepartementet har så langt sett det som mest hensiktsmessig at Forsvarsbygg har en etatsstatus. Vi har imidlertid studert nøye hvordan for eksempel Danmark har organisert offentlig avhending av eiendom gjennom sitt statlige eiendomsutviklingsselskap Freia AS. Danske offentlige virksomheter som skal avhende eiendom, må gå til Freia med eiendommen. Takst foretas, den som vil kvitte seg med eiendommen får betalt takstverdi kontant, og Freia utvikler eiendommer alene eller sammen med partnere, og lever av den verdiøkning de klarer å få til i markedet. Staten, som er 100 prosent eier av Freia, får sin del av verdiskapningen gjennom årlig utbytte. Dersom våre politikere ønsker å evaluere en slik modell, kan Skifte eiendom raskt gjøres til et aksjeselskap.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.