Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Åpent folkemøte på Ørland

Forsvarsbygg kampflybase var invitert på åpent folkemøtet i regi av Støygruppa Ørland, mandag 30. juni. Her er de viktigste punktene fra Forsvarsbygg på møtet.

Representanter fra Forsvarsbygg, Ørland kommune, Støygruppa, Støygruppas advokater, Sparebanken med flere var til stede og holdt innlegg og besvarte spørsmål fra salen.

Forsvarsbygg kampflybase orienterte om prosjektets milepæler, om kommende byggeprosjekter og viste frem nye skisser for basen. Deretter ble det informert om status og fremdrift for eiendomssaker. Her er de viktigste punktene:

 • I Ørland kommunes reviderte høringsforslag til reguleringsplan legges det nå til grunn et nytt alternativ til flymønster for å minimere ulempene for omgivelsene. Mønsteret innebærer justert trase i sydvest (rundt Garten), ved avgang mot syd sving, mot vest ved oppnådd høyde 400 fot.
 • Forsvarsbygg er i gang med tilbud og kjøp av de 17 boligene som uansett flygemønster vil få sterk støybelastning. Tilbud til de 9-10 gjenstående boligene i denne gruppen vil få tilbud om kjøp i sommer. Normalt skal tilbud og kjøp følge etter at reguleringsplanen vedtas, men Forsvarsbygg har fremskyndet prosessen på bakgrunn av ønsker om å starte tidligst mulig. 
 • Når det gjelder tilbud om innløsning for resterende bolig og våningshus vil Forsvarsbygg starte med å gi tilbud om kjøp etter at reguleringsplanen vedtas, som etter planen skal skje i november 2014. Vi vil da starte med de som bor i områder hvor kommende støy kan medføre hørselskade, det vil si boliger/våningshus med utendørs maksimalt lydnivå over 110 dBA. Disse vil få tilbud i 2015-2016, minst ett år før de første flyene kommer.
 • Fremdrift på tilbud vil ut over dette avhenge av støybestemmelsene som vedtas i reguleringsplanen. Med utgangspunkt i Forsvarsbygg sine forslag til støybestemmelser har Forsvarsbygg en målsetning om at alle tilbud skal være gitt boligeiere innen 2019. Dersom det imidlertid foreligger spesielle forhold eller behov for tidlig innløsning, kan Forsvarsbygg kontaktes. 
 • Tilbudet fra Forsvarsbygg er utarbeidet ut fra takster på den enkelte bolig og en helhetsvurdering av boligmarkedet. Det legges til grunn at en skal kunne kjøpe bolig med samme bofunksjon som boligen de har, altså gjenkjøp av tilsvarende bolig. Dersom boligeier ønsker det kan det forhandles om tilbudet som gis. Blir partene ikke enige foreslår Forsvarsbygg at det gjøres det avtale om skjønn, såkalt avtaleskjønn.
 • Forsvarsbygg legger til rette for forskuddsutbetaling (akonto) i tilfeller hvor dette etterspørres (av boligeier eller dens advokat). Utbetalingen tilsvarer Forsvarsbygg sitt tilbud. Forutsetningen er avtale om skjønnsrett, dersom boligeier og Forsvarsbygg ikke blir enige i forhandlinger. Skjønnsretten er bindende for begge parter. 
 • I utgangspunktet skal boliger som Forsvarsbygg erverver bli revet. Hvor raskt dette vil skje vil avhenge blant annet av når husene blir fraflyttet og fremdriften på kjøp av øvrige boliger. Målsetningen er raskest mulig og at fraflyttede boliger ikke står tomme over lengre tid.
 • Forsvarsbygg ser i samarbeid med kommunen/Landbruksprosjektet og fylkesmannen på alternative scenarier for utviklingen av landbruket på Ørlandet. Forsvarsbygg arbeider videre med å erverve landbrukseiendommer som kan benyttes som byttejord for aktive gårdbrukere som berøres av rullebaneforlengelse og utvidelsen i nord. Tilbud sendes etter planen ut i løpet av andre halvår 2014.
 • Når det gjelder støytiltak på boliger planlegger Forsvarsbygg å starte med befaring av de første boligene for å se på omfang og karakter i 2015. Målsetningen er at alle som har krav på det skal få tilbud om tiltak innen flyene ankommer. Fremdriften vil imidlertid avhenge av hvilke støybestemmelser som blir vedtatt. 
 • Forsvarsbygg ser på muligheten for fleksibilitet med tanke på å beholde hus, med redusert erstatning. Det er foreløpig ikke avklart om dette kan være mulig. Forsvarsbygg har foreløpig ikke tatt stilling til muligheten for å leie ut fraflyttede boliger i en kortere periode. Utleie til tilreisende anleggsarbeidere vil ikke kunne bli aktuelt, da disse vil innkvarteres med kontrollerte og ordnede forhold i hotellrigg.  
 • Forsvarsbygg vil være fleksible på at boligeiere kan vente med å melde sin interesse for å selge huset til etter de første flyene ankommer, høsten 2017.  

Eiendomssaker er vanskelig og krevende for de som blir berørt og Forsvarsbygg har forståelse for at berørte boligeiere er bekymret for sin boligsituasjon. Det er videre viktig for Forsvarsbygg at prosessen med hver enkelt boligeier som det forhandles med blir gjennomført på en forsvarlig måte.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.