Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Arealbytte mulig på Ørland

Forsvarsbygg har kjøpt landbruksareal slik at grunneiere som avstår grunn i forbindelse med utvidelsen av Ørland hovedflystasjon kan få erstatningsjord i stedet for kontantoppgjør.

- Det er viktig for oss å sikre fortsatt drift for landbrukseiendommene som berøres av utvidelsen av flystasjonen. Vi har derfor kjøpt inn eiendommer slik at grunneiere kan bytte areal med oss, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.
I forbindelse med utbyggingen av Ørland hovedflystasjon planlegges det med forlengelse av rullebanen med inntil 600 meter i tillegg til noe utvidelse i nordøst, totalt 650 daa. Dette medfører kjøp av grunn fra aktive gårdbrukere. Forsvarsbyggs kjøp av eiendommer, totalt ca. 435 daa, gir nå gårdbrukerne som må avstå areal muligheten til å få kompensert sitt arealtap med erstatningsareal.

Fortsatt landbruksdrift
Forsvarsbygg vil i samarbeid med landbruksmyndigheter legge opp til et opplegg med erstatningsjord til eiendommene som sikrer en langsiktig god landbruksdrift. Eiendommene som er kjøpt ligger nord for dagens rullebane slik at eiendom som avstås og eiendom som mottas har en nær geografisk beliggenhet slik at eventuelle driftsulemper med bytte av areal blir minst mulig.

- Forsvarsbygg sin målsetning er at dyrket jord fortsatt skal kunne drives så langt som mulig både innenfor og utenfor planområdet etter bygging av kampflybasen, sier Olaf Dobloug.

For videreutvikling av flystasjonen har Forsvaret behov for ca. 650 daa nytt areal i nord og dels i nordøst. Ca. 450 daa av dette kan leies ut til dyrket mark Arealet som skal brukes til forlengelsen av rullebanen vil kunne driftes som normalt ut driftssesongen høsten 2015.

Arealbytte som metode brukes for å kompensere for areal som avstås i offentlige erverv er mye brukt også av andre etater i Norge, og brukes særskilt i områder som berører landbruks- natur og friluftsinteresser. Arealbytte er et alternativ til ekspropriasjon fordi metoden gjør det mulig å fortsette med aktuell produksjon. Som et eksempel vil en aktiv gårdbruker som må avstå en del av sin eiendom til offentlige formål, fortsatt kunne drive sin produksjon og få avkastninger av denne.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.