Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Funn av eldre dyrkningslag, groper og stolpehull

Det arkeologiske utgravingsarbeidet som har blitt utført i området hvor det planlegges anleggsvei for den nye kampflybasen ble nylig ferdigstilt.

Arbeidet med å grave ut og dokumentere har blitt utført av NTNU Vitenskapsmuseet og har pågått over ca. fem uker i sommer. Til sammen har 8,5 mål blitt avdekket, fordelt på tre utgravningsfelt. I første omgang har kun en liten del av et større område blitt gravd ut. De resterende arealene vil bli undersøkt i 2015 og 2016.

Dispensasjon til å fjerne kulturminner
Det aktuelle området er under regulering, men på bakgrunn av stramt tidsskjema, planlegges utbygging av anleggsveien og tilhørende riggområde startet opp før sluttbehandling av reguleringsplanen.

Kartleggingsarbeidet som Sør-Trøndelag fylkeskommune gjorde i fjor viste at den planlagte anleggsveien ville komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Riksantikvaren fattet vedtak om tillatelse til fjerning av deler av disse automatisk fredete kulturminnene (se tidligere nyhetssak).

Mange funn
Kartleggingen i fjor avdekket bosetningsspor fra jernalderen. Et foreløpig anslag viser at det arkeologiske arbeidet i år har resultert i ca. 100 sikre eller mulige stolpehull, 50 kokegroper, 1 mulig brønn eller vannhull, 1 mulig granatgrop og 30 groper med uviss funksjon. Funnene vil bli nærmere gjennomgått, analysert og dokumentert.

Funn av eldre dyrkningslag
I ett av feltene har det blitt avdekket områder med eldre dyrkningslag. Slike eldre dyrkningslag blir sjeldent bevart, da hundrevis av år med pløyning på flatene jevner ut landskapet, men dette dyrkningslaget har blitt bevart i en skråning mellom to flater.

Både i og utenfor det eldre dyrkningslaget har det blitt påvist flere kokegroper og det har blitt avdekket stolpehull. Stolpehullene er antakelig spor etter hus og flere av dem er dype, antakelig for å få dem fundamentert godt nok i undergrunnen, bestående av løs skjellsand.

Funn i grop
Vitenskapsmuseet har også påvist et par store groper. Den ene rund og ca. 6 meter i diameter. Gropa var fylt av moderne masser, i tillegg til noe koks, utbrente ben og tegl. Det er fortsatt uklart hva gropa kan være spor av, men mye kan tyde på at det kan være et granathull.  

De siste dagene ble enda en stor grop i feltet undersøkt. Gropas plassering indikerte at det kan være snakk om en brønn eller vannhull for beitedyr. I gropa ble det funnet mange godt bevarte kvister og trebiter, samt dyretenner og utbrente beinfragmenter. Prøver fra gropa vil bli analysert og tatt med i tolkningen videre.

Les NTNU Vitenskapsmuseets oppsummering av årets utgravingsarbeid her: http://norark.no/sted/orland-kampflybase

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.