Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

I gang med arkeologiske utgravinger

NTNU Vitenskapsmuseet er i gang med arkeologisk utgraving og dokumentasjon innenfor planområdet til den nye kampflybasen. Automatisk fredet kulturminner ligger i et område hvor det planlegges anleggsvei.

Forsvarsbygg har fått innvilget søknad om dispensasjon til å etablere anleggsvei til riggområde over deler av område med automatisk fredet kulturminner.

Området er under regulering, men utbygging av anleggsveien og tilhørende riggområde planlegges startet før planlagt sluttbehandling av reguleringsplanen, da det haster å komme i gang med anleggsarbeidet for å holde fremdriftsplanen for byggingen.

Riksantikvarens og Sør-Trøndelag fylkeskommunes uttalelser
Inngrep i automatisk fredete kulturminner, det vil si kulturminner eldre enn 1537, er forbudt, med mindre det foreligger tillatelse fra Riksantikvaren. Riksantikvaren har fattet vedtak om tillatelse til fjerning av deler av dette automatisk fredet kulturminnet. Tillatelsen gis med vilkår om at NTNU Vitenskapsmuseet foretar en arkeologisk utgravning av det berørte området før anleggsstart.

Sør-Trøndelag fylkeskommune uttaler at det normalt sett er uheldig å forsere en dispensasjonsavgjørelse gjennom plansaksbehandlingen, men sier seg enig i Forsvarsbygg sin vurdering av hasteaspektet i saken. Videre mener de at Forsvarsbygg har bestrebet å plassere tiltaket slik at det minst mulig berører registrerte kulturminner.  

Bosetningsområde fra jernalderen
Bosetningsområdet som er berørt er fra jernalderen og forundersøkelsene viste en samling kokegroper, stolpehull og udefinerte nedgravinger. Det berørte området utgjør mindre enn 10 % av en stor sammenhengende lokalitet med automatisk fredete bosetnings- og aktivitetsspor på over 100 dekar.

Anleggsveien
Anleggsveien skal sikre oppstart av byggearbeidet knyttet til kampflybasen på Ørlandet. Veien er planlagt 7 meter bred og for å sikre at kulturminner på sidene ikke skades, søkes det om en 20 meter bred trase over det automatisk fredete kulturminnet.

Utgravingsarbeidet utføres av NTNU Vitenskapsmuseet. Arbeidet starter opp 1. juli og vil vare frem til 1. august. I første omgang blir kun et avgrenset område som kommer i konflikt med anleggsveien gravd ut. Arbeidene med å undersøke i det øvrige arealet vil fortsette i 2015 og 2016 (se kart).

Kartlegginger i fjor
Utgravingen i år er en oppfølging av kartleggingsarbeidet som ble gjennomført av arkeologer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune sommeren 2013. Arbeidet ble gjort i forbindelse med planprosessen, for å avdekke eventuelle dispensasjonssaker. Arbeidet resulterte til sammen i at over 950 automatisk fredete kulturminner fordelt på 9 lokaliteter ble registrert. Hovedmengden var lokalisert i et 250 meter langt belte vest for og inntil fylkesveg 245 mellom Hårberg i sør og Røyne i nord. Les nyhetssaken fra i fjor her:

http://www.forsvarsbygg.no/arkiv/2013/oppstart-undersokelser-pa-orland-flystasjon

Les med om utgravingsarbeidet som gjøres av NTNU Vitenskapsmuseet på deres blogg NORARK: http://norark.no/sted/orland-kampflybase

Image "orland-kart.jpg" without description

Kart over utgravingsområde og anleggsvei.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.