Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reguleringsplan for Drevjamoen

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet skal Forsvarsbygg lede arbeidet med å sikre rammebetingelser for prioriterte skyte- og øvingsfelt.

Arbeidet vil pågå i løpet av de nærmeste årene for de skytefeltene som er prioritert for modernisering og oppgradering.

Reguleringsplan og utslippstillatelse er de beste virkemidlene for å sikre rammebetingelsene. Reguleringsplan vedtas av kommunene. For utslippstillatelser er Miljødirektoratet myndighet.

Samarbeid med Vefsn kommune
I samråd med Vefsn kommune igangsettes nå prosess med utarbeiding av reguleringsplan etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven for Drevjamoen skyte- og øvingsfelt. Planen utarbeides som områdereguleringsplan, der Forsvarets interesser vil være hovedformålet.

For øvrig skal planen ivareta miljø- og samfunnshensyn så langt dette er forenlig med Forsvarets bruk.

Etter innspill fra Vefsn kommune må følgende planspørsmål drøftes særskilt i planen:

  • Forholdet til reindriftsinteresser
  • Grensesnittet mot Statens vegvesen og pågående veiprosjekter
  • Eventuell sivil næringsetablering i vestre deler av feltet

For alle skytefelter gjennomfører Forsvarsbygg kartlegging av biologisk mangfold, kulturminner og kulturlandskap, vann- og grunnforurensning og støyberegninger. Dette blir også en del av plangrunnlaget i reguleringsarbeidet på Drevjamoen.

Eventuelle planløsninger for disse spørsmålene vil bli tatt inn forslaget til reguleringsplan.

Eksisterende virksomhet vil bli videreført
På Drevjamoen har Forsvarets virksomhet pågått over en lang tidsperiode og er allerede hjemlet gjennom avtaler med grunneiere og rettighetshavere. Forsvarsbygg vil kvalitetssikre gjeldende avtaler som ledd i arbeidet med rammebetingelser.

Feltet er også avsatt til areal for Forsvaret i kommuneplanens arealdel. En reguleringsplan er en ytterligere formalisering av virksomheten. Selv om det nå lages en reguleringsplan for feltet, foreligger det pr i dag ingen beslutninger om at omfang eller type virksomhet skal endre seg vesentlig i årene som kommer.

Modernisering av baner og anlegg
For å løse Forsvarets behov er det planer for modernisering av noen baneanlegg. Tiltakene er fremdeles under planlegging, men vil komme til å omfatte oppgradering av basisskytebaner og oppgradering av teknisk infrastruktur.

I tillegg til å gi rammer for den generelle arealdisponeringen i feltet, vil reguleringsplanen også ha vilkår og bestemmelser for fremtidig utvikling av denne typen baner og anlegg.

Planprosess og medvirkning
Forsvarsbygg oppfordrer nå om at alle som ønsker kommer med innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Kunngjøring av planoppstart gjøres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside. Forsvarsbygg utarbeider deretter forslag til reguleringsplan.

Planforslaget oversendes til kommunen i løpet av 2014 for videre behandling, inkl høring og offentlig ettersyn. Da er det på nytt anledning til å medvirke i prosessen. Endelig vedtak av planen skal fattes av Vefsn kommunestyre.

Kontaktperson:
Forsvarsbygg, v/Are Vestli
Telefon: 992 41 748
E-post: are.vestli@forsvarsbygg.no

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.