Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reguleringsplan for Setnesmoen skytefelt

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet skal Forsvarsbygg lede arbeidet med å sikre rammebetingelser for prioriterte skyte- og øvingsfelt.

Arbeidet vil pågå i løpet av de nærmeste årene for de skytefeltene som er prioritert for modernisering og oppgradering.

Reguleringsplan og utslippstillatelse er de beste virkemidlene for å sikre rammebetingelsene. Reguleringsplan vedtas av kommunene. For utslippstillatelser er Miljødirektoratet myndighet. 

Samarbeid med Rauma kommune
I samråd med Rauma kommune igangsettes nå prosess med utarbeiding av reguleringsplan etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven for Setnesmoen skyte- og øvingsfelt. Planen utarbeides som områdereguleringsplan, der Forsvarets interesser vil være hovedformålet.

For øvrig skal planen ivareta miljø- og samfunnshensyn så langt dette er forenlig med Forsvarets bruk.

Viktige planspørsmål
Fra Rauma kommune vektlegges særlig støy og friluftsliv/idrett som viktige planspørsmål. Støy fra Setnesmoen gir en utfordrende støysituasjon for kommunen i det utbredelsen av støysoner overlapper med arealer som kommunen ønsker å utvikle til boligområder og andre formål. Reguleringsplanen vil omhandle støy som ett av flere forhold.

For øvrig gjennomfører Forsvarsbygg kartlegging av biologisk mangfold, kulturminner, kulturlandskap og vann- og grunnforurensning for alle skytefelt. Dette blir også en del av plangrunnlaget i reguleringsarbeidet på Setnesmoen.

Planløsninger vil vises i forslaget til reguleringsplan.

Eksisterende virksomhet vil bli videreført
På Setnesmoen har Forsvarets virksomhet pågått over en lang tidsperiode og er allerede hjemlet gjennom avtaler med grunneiere og rettighetshavere. Forsvarsbygg vil kvalitetssikre gjeldende avtaler som ledd i arbeidet med rammebetingelsene.

Feltet er avsatt til areal for Forsvaret i kommuneplanens arealdel. En reguleringsplan er en ytterligere formalisering av virksomheten. Selv om det nå lages en reguleringsplan for feltet, foreligger det pr i dag ingen beslutninger om at omfang eller type virksomhet skal endre seg vesentlig i årene som kommer.

Modernisering av baner og anlegg
For å løse Forsvarets behov er det planer for modernisering av noen baneanlegg. Tiltakene er fremdeles under planlegging, men vil komme til å omfatte oppgradering av eksisterende skytebaner og teknisk infrastruktur.

I tillegg til å gi rammer for den generelle arealdisponeringen i feltet, vil reguleringsplanen også ha vilkår og bestemmelser for fremtidig utvikling av denne typen baner og anlegg.

Planprosess og medvirkning
Forsvarsbygg oppfordrer nå om at alle som ønsker kommer med innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Kunngjøring av planoppstart gjøres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside. Forsvarsbygg utarbeider deretter forslag til reguleringsplan.

Planforslaget oversendes til kommunen i løpet av 2014 for videre behandling, inkl høring og offentlig ettersyn. Da er det på nytt anledning til å medvirke i prosessen. Endelig vedtak av planen skal fattes av Rauma kommunestyre.

Kontaktperson:
Forsvarsbygg, v/Are Vestli, telefon 992 41 748. 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.