Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Forsvarsbygg har nå overlevert Ørland kommune forslag til reguleringsplan og sammendrag av gjennomført konsekvensutredning, for utvikling av Ørland hovedflystasjon.

- Formålet med den er å avklare mulige tiltak for å avdempe de negative virkninger tiltaket vil medføre for det omkringliggende samfunn, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg Kampflybase.

Reguleringsplanen gir rammene for utbyggingen mens konsekvensutredningen beskriver de virkningene den fysiske utbyggingen og den fremtidige flyaktivitet har for det sivile samfunn. Den omfatter dagens flystasjon i tillegg til ca. 650 daa landbruksareal nord og dels øst for dagens base. De nye arealene er nødvendig for å kunne forlenge dagens rullebane med 600 meter og for å tilrettelegge for bygging av et nytt ammunisjonslager, inkludert sikkerhetssoner rundt disse anleggene. Ca. 425 daa av de 650 daa som erverves, vil fortsatt kunne videreføres som jordbruksarealer. Reguleringsplanen tilrettelegger for en samlet utnyttelse på Ørland hovedflystasjon med ca. 210 000 m2 bebygd grunnareal (BYA).

Konsekvensutredningen beskriver hvordan de ulike samfunnsområdene blir berørt, mens aktuelle, avbøtende, tiltak omtales samlet.

- De mest merkbare virkninger av tiltaket vil være økt støy, utvidelse av basens areal med omlag 650 daa og tilføring av 500 – 600 nye arbeidsplasser inne på basen. Sistnevnte er en positiv konsekvens som vil kunne gi andre positive ringvirkninger innen næringsliv og befolkningsutvikling. I tillegg legges det opp til mest mulig dyrket jord i hevd med tilbud om erstatningsjord og fortsatt dyrking på våre arealer, sier Olaf Dobloug.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.