Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sluttrapport etter femårig fiskeovervåkning i Rena elv

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nå sluttført fem sesonger med fiskeundersøkelser i OVAS-området i Rena elv.

Undersøkelsene ble gjort som ledd i Fylkesmannens pålegg av 2008. NINA ble i den sammenheng leid inn av Forsvarsbygg som ekstern faglig ansvarlig for opplegget. OVAS er forkortelse for oversetting over vassdrag.

Resultatene er oppsummert i sluttrapport fra NINA forfattet av fiskeforsker Jon Museth. Rapporten er offentlig tilgjengelig og kan fås ved henvendelse til Forsvarsbygg eller NINA.

- NINAs grundige undersøkelser over flere år bekrefter at Forsvarets virksomhet ikke har vesentlig påvirkning på produksjon av fisk eller sammensetningen av fiskeforekomst i Rena elv, uttaler miljørådgiver Benedicte Østerhus i Forsvarsbygg.

Ny kunnskap

NINA har benyttet båtelfiske som en viktig del av undersøkelsene i Rena elv. Denne nye undersøkelsesmetoden for å kartlegge fiskeforekomst i større vassdrag har vært en suksess. Erfaringene herfra har hatt direkte virkning på undersøkelser i Trysilvassdraget, Glomma, Gudbrandsdalslågen, Otta, Begna og Namsen, og således bidratt med mye innen fremtidige vassdragsundersøkelser.

- Forsvarsbygg er svært glad for å ha bidratt til dette, fortsetter Østerhus.

Selv om OVAS-traseene til nå er lite brukt, er vassdraget fra Løpsjøen til gamle Rødsæterbrua benyttet av Forsvaret til båtkjøring og dykking i flere år. Også i fremtiden vil OVAS-traseene utgjøre den minste delen av aktiviteten i vann. NINAs undersøkelser er altså utført i en periode med Forsvaret til stede i elva.

Funn i sluttrapporten:

•             Undersøkelsene har ikke avdekket store endringer i sammensetningen av fiskesamfunnet i elva. Ørret og harr var de dominerende fiskeartene fanget under båtelfiske i hele perioden.

•             Mengden større ørret har økt som følge av strengere fiskeregler. Økningen har kommet selv om OVAS-anlegget er etablert og selv om Forsvaret har benyttet vassdraget til båtbruk.

•             NINA har påvist en økning av forekomst av harr i OVAS-området og i Rena elv som sådan. Datagrunnlaget er usikkert, men mye tyder på at harr er inne i en positiv utvikling. Den begrensede nedgangen i forekomst av ørret i selve OVAS-området er også basert på usikkert grunnlag. Det er ikke registrert tilsvarende nedgang av ørret i elva totalt sett, og årsvariasjonene er store.

•             Den store flaskehalsen for produksjon av ørret og harr i Rena elv er mangel på skjul for ungfisk, og delvis standplasser for større ørret. Dette skyldes store strekninger med fine bunnmasser som gir mangel på skjul og hjemmesteder. Ungfisken blir derfor et lettere bytte for stor fisk, herunder gjedde. Forsvarets OVAS-anlegg er således ikke en begrensende faktor for produksjon av fisk.

•             Nedgangen i gytegroper i OVAS-området er vanskelig å forklare, men det er ikke sannsynlig at redusert gyteaktivitet her har særlig betydning for fiskeproduksjonen i elva. Til dette er omfanget av gode alternative gyteområder for stor.

 Det er ifølge NINA ikke påkrevet med særskilte avbøtende tiltak i forbindelse med etablering av Forsvarets virksomhet eller OVAS-anlegget. Produksjon av ørret og harr i Rena elv begrenses av mangel på skjul for ungfisk og delvis standplasser for større ørret. NINA anbefaler derfor at eventuelle avbøtende tiltak har fokus på å bedre skjulmulighetene.

Fiskeundersøkelsene vil fortsette

Fylkesmannen i Hedmark har gitt Forsvarsbygg pålegg om videreføring av fiskeundersøkelsene i fem nye år. Undersøkelsene tar til i 2014, basert på de viktigste anbefalingene i NINAs rapport.

 

Foto: NINA/ Børre K. Dervo  

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.