Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fremtidsrettet fra McKinsey

McKinsey & Company har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet gjennomgått forsvarssektorens stab- og støttefunksjoner på jakt etter innsparinger.

– Vi leser rapporten med stor interesse, og ser frem til diskusjonene som kommer i kjølvannet av den. Vi skal bruke tiden frem til 17. april med å jobbe frem konstruktive innspill til anbefalingene i rapporten, sier administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg.

– Rapporten vil hjelpe både sektoren og Forsvarsbygg med å jobbe enda smartere i tiden fremover, noe som er viktig for å få mest mulig operativ evne ut av hver forsvarsbudsjettkrone.

Kjent stoff

Fra Forsvarsbygg sitt ståsted, omtaler rapporten flere forbedringsområder som er kjent fra tidligere. Av rapportens ti temaområder, omhandler ett eiendommer, bygg og anlegg (EBA) i forsvarssektoren særskilt. Her anbefales fire hovedtiltak. ​

Akselerere avhending av overflødig EBA gjennom fornyet fokus kombinert med en styrking av økonomiske avhendingsinsentiver
Som det fremgår av rapporten er det i mange tilfeller Forsvarsbygg som er pådriveren for å igangsette avhendingsprosjekter. Salg av eiendom har siden 2001 resultert i at sektoren har fått tilbakeført 3,1 milliarder kroner. Forsvarsbygg har unik kompetanse og erfaring på avhending av Forsvarets eiendommer, og vi kan påta oss et økt avhendingsvolum i årene fremover, hvis det blir konklusjonene Forsvarsdepartementet trekker.

Redusere byggekostnader gjennom standardisering og bedre innkjøp
Forsvarsbygg tar McKinseys funn og anbefalinger til etterretning, og vi skal nøye vurdere de konklusjoner som trekkes. Vi har allerede startet et arbeid for å få ned prisen på nybygg, som vil gi resultater over tid. Større grad av standardisering er et viktig ledd i dette arbeidet. Forsvarsbygg er enig i at innkjøpsmetodikken kan profesjonaliseres ytterligere.

Redusere driftskostnader gjennom å innføre beste praksis arbeidsmetodikk innen Forsvarsbyggs ulike markedsområder
Forsvarsbygg har selv sett flere av utfordringene McKinsey peker på i sin rapport rundt interne forskjeller. Høsten 2014 ble det derfor satt i gang et arbeid for å forbedre løpende drift av eiendomsporteføljen ved å finne beste praksis. Arbeidet skal resultere i enhetlig drift i alle markedsområdene. McKinseys rapport underbygger hvorfor dette er viktig og riktig. Ny driftsmodell skal implementeres likt i alle markedsområder i 2016.

Avklare roller og ansvar
Forsvarsbygg er enig i at mangelfull forståelse av roller og ansvar i forvaltningsmodellen fører til at man ikke får hentet ut hele potensialet. Det er både planlagt og igangsatt tiltak for å bedre dette, blant annet videreutvikling av forvaltningsmodellen, revisjon av retningslinjene for modellen (sammen med Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben), revisjon av rammeavtalen mellom Forsvaret og Forsvarsbygg samt å hjelpe Forsvaret til å bli en bedre bestiller av EBA-tjenester.

Flere effektiviseringstiltak

Uavhengig av McKinseys rapport pågår det flere effektiviseringstiltak i Forsvarsbygg om dagen.

– Vi har kartlagt, og er i ferd med å fange både interne og eksterne tidstyver. Frem mot 2020 skal vi trekke ned kostnadene for stab-/støttefunksjoner med 130 millioner kroner blant annet som en konsekvens av at Forsvarsdepartementet besluttet at vi ikke skal levere renholdstjenester til Forsvaret fra 2016. Videre har vi benchmarket våre leveranser innenfor byggherre- og driftsfunksjonen med andre virksomheter i Norge og norden, og satt i verk tiltak der resultatene viser at det er behov for det. Et større forbedringsprosjekt innenfor økonomimodell, styrende dokumenter og forsyning er også i full sving, sier Frode Sjursen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.