Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøstrategi for fremtiden

Forsvarsbyggs nye miljøstrategi for perioden 2016-2020 har til hensikt å peke ut fokusområder og sette mål for miljøarbeidet de neste fire årene.

Forsvarets aktiviteter kan gi både støy, forurensing, naturskader ol som det er viktig å redusere eventuelle negative konsekvenser av. Forsvarsbygg forvalter eiendom, bygg og anlegg på vegne av forsvarssektoren og det er helt avgjørende med god innsats på miljørelaterte oppgaver for å sikre at Forsvaret kan utøve sin virksomhet både på kort og lang sikt. Det er, i tillegg til å redusere eventuell negativ miljøpåvirkning, viktig at alle aktører i forsvarssektoren i samarbeid også arbeider for å bidra til gode og kostnadseffektive miljøprestasjoner.

Det er i prosessen med utarbeidelse av ny strategi prioritert følgende områder:

  • Klima, energi og avfall – ressursbruken
  • Forurensing og støy – miljøpåvirkningen
  • Naturmiljø og kulturverdier – samfunnsbidraget

Forsvarsbygg har miljørelaterte oppgaver i et bredt spekter og det gjøres mye godt arbeid på miljøsiden. Det har i prosess med ny miljøstrategi vært en viktig forutsetning at miljørelaterte oppgaver skal gjennomføres som en del av miljøstyringen, men at vi også må se på om det er noen miljøutfordringer/områder som spesielt viktige. Det var bred enighet om at forsvarsspesifikke miljøutfordringer relatert til støy og forurensing er viktig for at Forsvarets skal få bærekraftige rammevilkår samtidig som samfunnets øvrige interesser ivaretas. I tillegg skal Forsvarsbygg være en aktiv bidragsyter for å oppnå Norges klimamål. Vi har valgt å fokusere på bland annet redusert energibruk som en viktig miljøsatsing – det er ønskelig å sikre at besparelser opprettholdes over tid samt at vi klarer å redusere energibruken med ytterligere 15% frem til 2020. Vi vil også fortsette vårt arbeid med å ta være på naturmiljø og gi allmenheten tilgang til kulturminner og kulturmiljøer.

Forsvarsbygg har mål og satsinger fastsatt både fra egne strategier, føringer fra FD og krav fra offentlige myndigheter. Ny miljøstrategi går inn i vår ordinære virksomhetsstyring.

Foto: To stk Leopard 2 stridsvogner på Setermoen under Cold Respons 2014 - Marius Kaniews

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.