Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Presenterte oppdatert støykart på Ørland

Forsvarsbygg la frem et oppdatert støykart under åpen dag på Ørland onsdag 9.desember.

Interessen for å finne innplasseringen av sin eiendom var stor hos de mange interesserte. Plasseringen gir en klarere indikasjon på hvilke boliger som kan tilbys innløsning og støyisoleringstiltak.

På det åpne møtet som ble arrangert senere på dagen sa direktør i Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug at støyberegninger for hver bolig vil bli tilgjengelig for boligeierne.
- De som har stort behov vil kunne få vite de konkrete støynivåene for sin bolig allerede før jul. Dette er opplysninger som er interessante for boligeierne, da de kan gi en indikasjon på om de får tillbud om innløsning eller befaring – og eventuelt tilbud om støyisoleringstiltak fra Forsvarsbygg, forklarte Olaf Dobloug.

Forsvarsbygg håper at kartet kan bidra til å redusere usikkerheten for hvordan egen bolig blir berørt av fremtidig støy fra flystasjonen.
- Vi hører at enkelte boligeiere vurderer oppgradering av egen bolig, og støykartet kan ha betydning for om folk skal avvente og gjøre endringer på egen bolig inntil videre. At boligeierne får tilgang til opplysninger knyttet til egen bolig er av åpenbare årsaker viktig, sa Olaf Dobloug.

Vel 200 personer hadde møtt frem til møtet på kvelden, som i sin helhet ble filmet av NRK Brennpunkt. NRK Midtnytt sendte i tillegg direkteinnslag fra møtet. Et engasjert publikum stilte spørsmål fra salen, og de fleste ble rettet til Forsvarsbygg ved Olaf Dobloug. Ikke minst utfordringer knyttet til videre drift av dyrkamark og husdyrhold var et tema som gikk igjen. Forsvarsbygg mener at gårdsdrift skal videreføres. Dette ble understreket av Dobloug, som samtidig viste til at det er viktig å avvente de nye flyene og oppfølgende undersøkelser om dyrehold.

Dobloug orienterte om at Forsvarsbygg allerede har kjøpt 35 støyberørte boliger, og oppfordret boligeiere med særskilte behov for rask avklaring om å ta kontakt. Når det gjelder fremdriften for dette arbeidet ble det informert om at Forsvarsbygg vil komme med tilbud om støytiltak og innløsning av neste gruppe høsten 2016/17. Dette kan først skje etter en ekstern kvalitetssikring av arbeidet med å tilby innløsning og støytiltak, og med etterfølgende behandling i Stortinget.

I det åpne møtet orienterte Multiconsult grundig om hvordan arbeidet med støytiltak gjennomføres. Informasjon ble gitt om hvordan befaring foregår og hvordan en kommer frem til hvilket tiltak hver enkelt boligeier enentuelt får tilbud om. Det ble opplyst om at det er en standardmetodikk som benyttes i slike prosjekter.

Dobloug meddelte at Forsvarsbygg allerede har startet innledende fase med befaring av de første boligene. Videre befaring fortsetter i 2016, og de første boligeierne vil eventuelt tilbys tiltak høsten 2016/17.

Forsvarsbygg nyttet videre høvet til å orientere om hovedtrekkene i byggeaktiviteten kommende år. Olaf Dobloug betonte også den store nytten i å opprettholde det nære samarbeidet mellom de berørte partene og Forsvarsbygg, noe også representantene fra kommunen, Støygruppa Ørland og Luftforsvaret viste til. Det er et stort informasjonsbehov om konsekvensene knyttet til utbyggingen av Ørland hovedflystasjon, og Forsvarsbygg har derfor også prioritert informasjon om prosjektet gjennom en rekke tiltak helt siden oppstarten i 2012.

Forsvarsbygg skal i henhold til bestemmelsene i reguleringsplanen gjennomføre tiltak som er nødvendig for å nå de fastsatte støygrensene uten unødig opphold. Tiltak skal være sluttført innen utgangen av 2019.

Støykartet
Kartet (se link nedenfor) viser rød og gul støysone iht. T-1142 for framtidig situasjon. I tillegg er dagens støysoner synliggjort med heltrukken/stiplet linje. Dette er nytt sammenlignet med tidligere støykart fra juni 2014:

 • Rullebanelengde på 3000 meter som gir en forlengelse i nord på litt under 300 meter i forhold til dagens rullebanelengde. Tidligere støykart viste beregninger med en forlengelse på 600 meter.
• Flyaktiviteten på F-35-området er inkludert
• Nytt redningshelikopter med ny plassering er inkludert

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.