Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Renholdstjenester i Forsvarsbygg – status

Det er nå klart at konkurranseutsetting av renholdstjenester for Forsvaret gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse.

Virksomhetsoverdragelse innebærer i denne sammenheng at alle som har en arbeidsavtale innen renhold med Forsvarsbygg på overføringstidspunktet vil få tilbud om jobb hos nye, eksterne leverandører.

 – En lukket pensjonsordning og eventuelle andre tiltak for å kompensere for eventuelle ulemper enkelte ansatte opplever ved bytte av arbeidsgiver, utredes videre, sier statssekretær Øystein Bøe i Forsvarsdepartementet.

 Ivareta medarbeiderne
– Vårt hovedfokus siden vi fikk oppdraget fra Forsvarsdepartementet har vært å ivareta våre medarbeidere på en god og skikkelig måte, understreker direktør i Forsvarsbygg Utleie, David Halvorsen.

 Sentralt i dette arbeidet er informasjon, ivaretakelse av arbeidsmiljøet og støtte og oppfølging av ledere og øvrige medarbeidere.

 Det er etablert en sentral omstillingsgruppe og lokale omstillingsgrupper i Forsvarsbyggs seks markedsområder.

 – Forsvarsbygg er samtidig opptatt av å opprettholde våre leveranser til Forsvaret frem til nye leverandører er på plass, presiserer David Halvorsen.

Veien videre
Forsvarsdepartementet har gitt Forsvaret oppdrag om å overta ansvaret for renhold og konkurranseutsette renholdstjenestene i Forsvaret i det kommersielle markedet. Det innebærer at renhold i Forsvaret skal konkurranseutsettes.

I prosessen frem til Forsvarsbyggs enerett opphører, vil Forsvaret gjennomføre en anskaffelsesprosess for å få på plass nye leverandører. Denne prosessen vil starte i nær fremtid, men vil naturlig nok ta tid.

Når nye leverandører er på plass vil virksomhetsoverdragelsen bli gjennomført.

I prinsippet skal alt renhold i Forsvaret gjennomføres av private firmaer.

– Forsvaret er ikke ferdig med å vurdere hvilke områder som skal unntas fra konkurranseutsetting, men det blir kun meget få steder, forteller Oberst Steinar Hannestad i Forsvarsstaben.

Forskyves
Avviklingen av renholdstjenester i Forsvarsbygg forskyves fra 1. august 2015 til 30. april 2016. Begrunnelsen for dette er i hovedsak utfordringer tilknyttet anskaffelsesprosessen og sikkerhetsklarering av leverandører og ansatte.

 

BAKGRUNN

 • Regjeringen jobber for å effektivisere offentlig sektor. Konkurranse skal være et gjennomgående element i bidraget til effektiv bruk av samfunnets ressurser.

 • Forsvarsbygg leverer i dag renholdstjenester til Forsvaret.

 • Fredag 5. september mottok Forsvarsbygg et gjennomføringsoppdrag fra Forsvarsdepartementet som omhandler ivaretakelse av Forsvarets behov for renholdstjenester.

 • Forsvarsdepartementet (FD) har besluttet at Forsvarsbyggs (FB) enerett og plikt til å levere renholdstjenester til Forsvaret skal opphøre. Forsvaret gis i oppdrag å anskaffe renholdstjenester basert på konkurranse i det kommersielle marked. Nødvendig innkjøps- og fagkompetanse skal overføres fra FB til Forsvaret.

 • Forsvarsbyggs enerett og plikt til å levere renholdstjenester til Forsvaret opphører snarest, og senest innen 30. april 2016.

 • Kravet om sikkerhetsklarering vil fortsatt være gjeldende fremover uavhengig av hvem som gjennomfører tjenesten renhold.

 • Det er om lag 420 ansatte i Forsvarsbygg som i dag har sitt arbeid direkte knyttet opp mot renhold. Av disse er rundt 360 fast ansatte.

 • Renholdt areal ca. 980 000 m²

 • Renholdstjenester koster i dag forsvarssektoren i overkant av 300 millioner kroner hvert år.

• Forsvarsbygg følger statens veiledning og retningslinjer ved omstillingsprosesser.

 

 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.