Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inbyggerundersøkelse Ørland

TNS Gallup har på vegne av Forsvarsbygg gjennomført en undersøkelse i Ørland kommune om innbyggernes informasjonsbehov knyttet til planleggingen og utbyggingen av Ørland hovedflystasjon.

– Vi er opptatte av å nå alle innbyggerne med vår informasjon og det viser undersøkelsen at vi gjør. Samtidig ser vi at det er et stort informasjonsbehov blant de som er mest berørt, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg. Undersøkelsen er gjennomført for å i enda større grad tilpasse kommunikasjonsarbeidet til innbyggernes ønsker og behov. Den kartlegger om innbyggerne har mottatt informasjon, hvordan den oppleves, hva det ønskes informasjon om og i tillegg hvordan innbyggerne foretrekker å bli informert. Det er gjort intervjuer med 716 innbyggere bosatt i Ørland kommune.

Åpen og tidlig informasjon

Det ble tidlig lagt vekt på informasjon og åpenhet til innbyggerne etter stortingsvedtaket i 2012, og videre igjennom arbeidet med planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredningen. Det er mange fagområder som det er informert om, og spesielt ser vi at støy vanskelig å formidle. Hele 70 møter med offentlige myndigheter, lag/organisasjoner/næringsliv, Støygruppa Ørland, parter/ interessenter og andre ble arrangert gjennom planprosessen.

God kjennskap

Svært mange (56%) ønsker ikke mer informasjon, men det er fortsatt et stort informasjonsbehov blant innbyggere bosatt i rød sone. Det er de som er sterkest berørt som har fått med seg mest informasjon, samtidig som denne gruppen er mest kritisk til Forsvarsbyggs informasjon. - Det er vanskelige temaer som vi informerer om, og det er naturlig at det ønskes informasjon. Vi er allerede i gang med å se på hvordan vår informasjon kan bli mer forståelig både på nett og gjennom andre kanaler, sier Dobloug.

Generelt har mange har god kjennskap til utbyggingsplanene, men svært få har detaljkunnskap. Kjennskapen er høyere blant de som har vært på Forsvarsbyggs nettsider, deltatt på grendelagsmøter og benyttet seg av åpen dag. Støyforholdene oppfattes som det viktigste temaet for innbyggerne, tett fulgt av de positive konsekvensene som arbeidsplasser etableringen av kampflybasen fører med seg.

Ønsker mer informasjon

Informasjonen fra Forsvarsbygg oppfattes i klart større grad som forståelig enn som uforståelig (48% oppfatter den som i svært eller ganske stor grad forståelig, mot 19% som uforståelig). Informasjonen oppleves som i klart større grad som troverdig enn ikke troverdig (49% mot 23%), men ikke i fullt så stor grad som tilstrekkelig (37% tilstrekkelig vs. 29% ikke tilstrekkelig). Mange innbyggerne ønsker seg med andre ord mer informasjon.

Nytt nyhetsbrev til sommeren

Blant Forsvarsbyggs egne kanaler har nyhetsbrev av juni 2015 (44%), informasjonsmateriell på kultursenteret (38%) og grendelagsmøter (25%) vært de fremste kildene til informasjon om utbyggingen. Dette er noe Forsvarsbygg vil fortsette med, da vi legger vekt på å nå ut til innbyggerne gjennom ulike kanaler med både generell og særskilt informasjon. Det planlegges med utsendelse av nyhetsbrev til sommeren og de ukentlige tilstedeværelse med åpen kontordag i Ørland rådhus videreføres.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.