Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kanonbra besøk på festningene i 2015

Med 3,3 millioner besøkende er festningene blant Norges mest attraktive og unike arenaer for kultur- og næringsliv.

Det er flere årsaker til at besøkstallene stiger: festningene totalt sett tilbyr flere aktiviteter enn noensinne, flere festninger tas i bruk som helårsfestninger gjennom aktiviteter og aktører med helårstilbud. I tillegg melder norsk reiseliv om et rekordår i tilstrømming av turister til landet vårt.

Festningene er arena for rundt 800 arrangementer årlig. Flere har befestet seg som viktige konsertarenaer som Bergenhus med store internasjonale stjerner og Fredriksten med Tons of Rock og Allsang på Grensen. Festningene er blitt viktige kultur- og næringsarenaer i sine regioner og etablerer seg i økende grad som viktige destinasjoner. 

 Ikke minst er det høye besøkstallet positivt for eksisterende næringsaktører på festningene. Det representerer også godt utgangspunkt for å videreutvikle festningene og fylle tomme lokaler sammen med fremtidige aktører, sier Nina Eidem, direktør Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Høye besøkstall og høy tilfredshet over tid
Antallet besøkende har i flere år vært stabilt høyt og stigende. Regelmessige publikumsundersøkelser viser at de besøkende er svært fornøyde med det som møter dem på festningene. Tilfredsheten er høyest blant personer som har besøkt festningene mange ganger og blant dem som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum, konserter eller kafébesøk. Publikum verdsetter mulighetene for bevertning, og renhold og vedlikehold på festningsområdet er viktig. Hovedårsak til besøk på festningene er pga av deres flotte reakreasjonsmuligheter, men stadig flere kommer også for å oppleve kunst og kultur.

Vi vet gjennom våre undersøkelser at lokalbefolkningen er den største gruppen besøkende på festningene.  De er viktige ambassadører, og jeg opplever at mange har et sterkt eierforhold til festningen og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte, sier Eidem.

Nytt liv på historisk grunn gir økt besøk
Med 3,3 millioner besøkende er festningene blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet, og deres betydning og interesse for folk flest.

Aktiv bruk er samtidig det beste vern. Bygg med liv skaper ofte aktivitet, både for aktører på festningen og for publikum og gir et godt grunnlag for helårsbruk. 

  I dag mangler vi riktige rammebetingelser for utvikling av byggene. Derfor samarbeider Forsvarsbygg nasjonale festningsverk med private aktører for å ta i bruk lokalene til publikumsformål. På Akershus festning eksempelvis ble det inngått et samarbeid i utviklingen av Festningen Restaurant, sier Eidem.  

Hotellutvikling i den gamle Kaserna på Fredriksten festning i Halden er et annet eksempel. I Bergen var bygget ‘Snekkerbrakken’ i mange år et lager uten leieinntekt. I samarbeid med Bergen Live, hovedarrangør på Koengen, ble bygget lansert i fjor som et særpreget selskaps-  og serveringslokale.

Utviklingstiltakene er viktige og bidrar til helårsbruk av festningene. Det gir flere besøkende, samtidig som at økt omsetning innenfor og utenfor festningen skaper positive ringvirkninger også for lokalsamfunnet. 


Med 3,3 millionar besøkande er festningane blant Noregs mest attraktive og unike arenaer for kultur- og næringsliv.

Det er fleire grunnar til at besøkstala stig: festningane totalt sett tilbyd fleire aktivitetar enn nokon sinne, fleire festningar blir tekne i bruk som heilårsfestningar gjennom aktivitetar og aktørar med heilårstilbod. I tillegg melder norsk reiseliv om eit rekordår i tilstrøyming av turistar til landet vårt.

Festningane er arena for rundt 800 arrangement årleg. Fleire har festa seg som viktige konsertarenaar som Bergenhus med store internasjonale stjerner og Fredriksten med Tons of Rock og Allsang på Grensen. Festningane er blitt viktige kultur- og næringsarenaar i regionane sine og etablerer seg i aukande grad som viktige destinasjonar.

– Ikkje minst er det høge besøkstalet positivt for eksisterande næringsaktørar på festningane. Det representerer også godt utgangspunkt for å vidareutvikle festningane og fylle tomme lokale saman med framtidige aktørar, seier Nina Eidem, direktør Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Høge besøkstal og høg tilfredsheit over tid
Talet på besøkande har i fleire år vore stabilt høgt og stigande. Regelmessige publikumsundersøkingar viser at dei besøkande er svært nøgde med det som møter dei på festningane. Tilfredsheita er høgast blant personar som har besøkt festningane mange gongar og blant dei som brukar ulike type tilbod under festningsbesøket, som museum, konsertar eller kafébesøk. Publikum verdset moglegheitene for servering, og reinhald og vedlikehald på festningsområdet er viktig. Hovudårsak til besøk på festningane er pga. deira flotte rekreasjonsmoglegheiter, men stadig fleire kjem også for å oppleve kunst og kultur.

– Vi veit gjennom undersøkingane våre at lokalbefolkninga er den største gruppa besøkande på festningane. Dei er viktige ambassadørar, og eg opplever at mange har eit sterkt eigartilhøve til festninga og er opptekne av at den skal forvaltast på ein god måte, seier Eidem.

Nytt liv på historisk grunn gjev auka besøk
Med 3,3 millionar besøkande er festningane blant Noregs mest besøkte attraksjonar. Det høge besøkstalet seier noko om posisjonen festningane har i landet, og kva dei har og seie for interesse til folk flest.

Aktiv bruk er samtidig det beste vernet. Bygg med liv skapar ofte aktivitet, både for aktørar på festninga og for publikum og gjev eit godt grunnlag for heilårsbruk.

– I dag manglar vi riktige rammevilkår for utvikling av bygga. Difor samarbeider Forsvarsbygg nasjonale festningsverk med private aktørar for å ta i bruk lokala til publikumsformål. På Akershus festning eksempelvis vart det inngått eit samarbeid i utviklinga av Festningen Restaurant, seier Eidem.

Hotellutvikling i den gamle Kaserna på Fredriksten festning i Halden er eit anna døme. I Bergen var bygget 'Snekkerbrakken' i mange år eit lager utan leigeinntekt. I samarbeid med Bergen Live, hovudarrangør på Koengen, vart bygget lansert i fjor som eit særprega selskaps- og serveringslokale.

Utviklingstiltaka er viktige og bidreg til heilårsbruk av festningane. Det gjev fleire besøkande, samtidig som at auka omsetning innanfor og utanfor festninga skapar positive ringverknader også for lokalsamfunnet.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.