Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Krattrydding

Forsvarsbygg søker ivrige kyr!

Foto: J-R. Samuelsen /naturibilder.com 

Bakgrunn og pris
I samarbeid med Forsvaret leier Forsvarsbygg ut arealer for beite på Rødsmoen og i Regionfelt Østlandet sommeren 2016, -med mulighet for forlenget leieavtale. Vi ser det som positivt at beitedyr og slått kan bidra til å holde vegetasjonen nede på aktuelle treningsarealer for Forsvaret.

Leieprisen er følgelig satt til kroner 0,- for de aktuelle områdene. Det vil inngås en skriftlig kontrakt mellom leietakere og Forsvarsbygg med detaljer omkring beiteperiode (se nedenfor), sikkerhet mm.

Rødsmoen
Utmarksbeite for storfe
På Rødsmoen øvingsområde tilbys et 900 daa stort beiteområde på BT-banen, hvor det er ønskelig med beiting av storfe i perioden 17. juni – 4. sept. 2016. Det er i utgangspunktet ønskelig med enkeltbesetninger på over 100 dyr, eventuelt sambeiting mellom to besetninger med tilsammen over 100 dyr.

Arealet ligger på 300 moh, og er et åpent område som var skogkledd inntil slutten av 90-tallet. Om lag 50 % av arealet er på god bonitet, og området har vært beitet i 5 sesonger siden 2007. En større bekk, Ygla, med årssikker vannføring renner gjennom beiteområdet. Husdyreier må selv fremskaffe lettgjerde, men skytefeltadminstrasjonen i Rena leir vil bidra med noe mannskap/hjelp for oppsett av gjerde.

Regionfelt Østlandet
Det er videre ønskelig med besetninger som kan beite setervoller og fellesbeite i Regionfeltet, så som storfe, sau og geit. Hovedmålet med tiltaket er skjøtsel av setervoller, som et ledd i å opprettholde det biologiske mangfoldet.

I deler av området er beiting begrenset til perioden 24. juni – 7. august (virksomhetsfri periode). Unntaket er Kjølsetra, hvor det kan beites i perioden 20.juni til 14.august, da denne har åpen adkomst via østre Æra.

Forsvarsbygg har intet ansvar ift. eventuelle husdyrtap (store rovdyr e.l.) eller gjerdevedlikehold.

Aktuelle beiteområder
Det er per i dag ikke avklart hvilke av følgende områder det er aktuelt å gjennomføre beiting på i 2016, men ta kontakt dersom du er interessert og du vil motta nærmere informasjon. Fellesbeitet er mulig å kombinere arealet med setervollen på Knubblia.
På Kjølsetra og Løsset Nordseter kan det være mulig med lengre periode enn den virksomhetsfrie perioden.

Oversikt over aktuelle områder for beiting i RØ, med antall dekar og høyde over havet

Seter Daa. m.o.h
Fellesbeitet 200 600
Løsset Nordseter 100 770
Kjølsetra 30 420
Knubblisetra 60 700
Styggdalsetra 30 600
Fjelliseter 35 580
Deset Nordseter 100 830

 
Generell informasjon

Tildeling av beiteområdene vil bli foretatt i samråd med Åmot kommune. Det vil etter sesongslutt i 2016 være aktuelt med forlengelse av beitekontrakter for inntil 2+2 år.

Lokale bønder i Åmot, Rendalen og Elverum vil i utgangspunktet bli prioritert. Det forutsettes et forskriftsmessig og forsvarlig dyrehold iht. gjeldende lovverk.

Søknadsfrist er 1. april 2016.

Søknader skal være skriftlige, og aktuelle områder satt opp i prioritert rekkefølge. Sendes: Forsvarsbygg Markedsområde Østlandet, Postboks: 393, 2403 Elverum, eller per e-post til: Jan.Rune.Samuelsen@forsvarsbygg.no
Spørsmål kan rettes til Forsvarsbygg v/ Jan-Rune Samuelsen på tlf. 468 70 400 / 99 00 31 51.

 

Image "knubbliseter.jpg" without description

Knubblia seter i Regionfeltet


 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.