Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Evenes flystasjon ferdigstilles mer og mer

En rekke prosjekter for vel en halv milliard er overlevert til Forsvaret på Evenes. Det gjelder bygg og anlegg som sikrer at flystasjonen er operativ alle dager hele året.

Det mest synlige prosjektet, og det tredje største i forbindelse med utbyggingen av Evenes flystasjon, er det som heter beskyttelse og sikring.

Godt samarbeid med entreprenører

Eksisterende vaktbygg ved adkomsten er renovert, et moderne vaktbygg inne på basen er tatt i bruk, porter og gjerder (perimeter) som går rundt hele lufthavna, samt veier og tekniske installasjoner. Et prosjekt som utgjør vel 470 millioner kroner.
De største leverandørene til dette prosjektet har vært Målselv Maskin & Transport AS, Harstad Maskin AS, Bjørn Bygg AS og Caverion AS.

En del andre prosjekter som er vesentlig for drift og operativ virksomhet på Evenes er også overlevert. Til sammen 72,5 millioner kroner.

Dette er prosjekter for nærmere 550 millioner kroner investert.

Det er levert kampkraft og beredskapsevne

Forsvarsbygg har levert mye forsvarsevne til Forsvaret på Evenes siden oppstarten av utbyggingen og videreutvikling av Evenes flystasjon. Prosjektet som har omhandlet beskyttelse og sikring har vært avgjørende for at flystasjonen nå er operativ og leverer beredskap for Norge.

- Så langt har vi totalt investert for vel 4,7 milliarder til Forsvaret på Evenes. Vi har overlevert fasiliteter for NATOs kampflyberedskap, vakt- og beredskapsbygg, fasiliteter for planlegging av operasjoner, forlegningskapasitet, samt fornyelse og oppgradering av alle infrastrukturområder som må til for å drifte en operativ base og Luftforsvarets viktigste base i nord, forteller Thomas Helland, seksjonssjef for kapasitet Luft i Forsvarsbygg.

Om Evenes flystasjon

  • Stortinget vedtok i 2012 etablering av en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes flystasjon.
  • I behandlingen av langtidsplanen i 2016 vedtok Stortinget å anskaffe nye maritime patruljefly, som skal lokaliseres på Evenes sammen med de fremskutte kampflyene. 
  • Evenes skal være beredskapsbase med kontroll av luftrommene i nordområdene, og skal håndtere deler av styrkeproduksjonen, samt nasjonale, nordiske og allierte kampflyøvelser.
  • Basen bygges ut for å håndtere QRA-oppdraget.
  • Basen får fasiliteter til å kunne støtte operasjoner av en rekke fly samtidig, og er bygget tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og øvrig nødvendig infrastruktur.
  • Evenes skal støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-35. Gjaldt fra 1.1.2022.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.