Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Informasjon om Evenes flystasjon

Det var stor interesse blant innbyggerne da Forsvarsbygg orienterte om planprosessen i forbindelse med den statlige reguleringsplanen for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn.

Det var svært godt oppmøte på informasjonsmøtene i Lavangseidet grendehus i Skånland og Tårstad grendehus i Evenes torsdag 22. juni. I tillegg var det et eget informasjonsmøte med de ansatte i Avinor på flyplassen.

Statlig reguleringsplan Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet. De fastsetter planprogrammet etter høring, og vedtar reguleringsplanen når planprosessen er gjennomført. Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg gjennomfører utredningsprosessen i samråd med KMD. Kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland har i vedtak anbefalt statlig plan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn.

Omfattende Arbeidet med reguleringsplanen skal tilrettelegge for den videre prosessen med utviklingen av Evenes flystasjon. Flystasjonens virksomhet skal sees i sammenheng med den sivile trafikken på lufthavna. Planen skal ivareta Forsvaret og Avinors behov for ønsket utvikling av bygg og anlegg og endelig plangrense fastsettes i vedtatt reguleringsplan. Tidsramme Olaf Dobloug, sjef for Kampflybase prosjektet i Forsvarsbygg, presenterte fremdriftsplanen med bygg og anlegg for mottak av det nye kampflyet F35 og de maritime overvåkingsflyene P8 (MPA) som skal være stasjonert på Evenes. - Forsvarssjefen har sagt at allerede i 2019 skal de første mannskapene være på plass, og da må eksisterende bygg være klargjort og fornyet. Det blir byggevirksomhet frem til 2022.

Lokale innspill viktig Prosjektleder for planprosessen i Forsvarsbygg, Margrete Breivik Dahl, oppfordret innbyggerne i kommunene til å komme med innspill til planprosessen. - Det er viktig med lokalt engasjement i planarbeidet for å få et best mulig grunnlag for den endelige reguleringsplanen.  Lokale innspill er avgjørende i det videre arbeidet, sa Dahl.

Støy På møtene ble det nye støysonekartet for Evenes lagt frem. Det var naturlig nok stor interesse med dette kartet på alle møtene. Både for innbyggene i de tre kommunene, og de ansatte i Avinor som har sin arbeidsplass på lufthavna. Senioringeniør på støy i Forsvarsbygg, Hege Aamodt, svarte på ulike problemstillinger i forbindelse med støy. Hun understreket at det endelige støysonekartet ville bli klar etter at planarbeidet og konsekvens utredningene (KU) er gjennomført, og reguleringsplan med bestemmelser er vedtatt av KMD.

Miljø Miljøkartlegging er også en viktig del av arbeidet i en planprosess. Senioringeniør på miljø i Forsvarsbygg, Freddy Engelstad, informerte om ulike prosesser og tiltak som skal vurderes i konsekvensutredningen (KU).

Tema for Konsekvensutredning (KU)

Det er en rekke ulike fagtema som skal utredes, deriblant;

 • Støy (Boliger og fritidsboliger)
 • Nærmiljø og friluftsliv (støy)
 • Kulturminner og kulturmiljø (også samisk bosetting)
 • Reindrift (støy)
 • Landbruk (støy)
 • Befolkningens helse
 • Forurensing (utslipp til vann og grunn)
 • Naturmiljø (støy og fysiske inngrep)
 • Infrastruktur (veg, transport, energi, VA)
 • Lokal og regional utvikling (befolkning, arbeidsplasser)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Landskap
 • Arealbruk (inngrep, endringer)
 • Konsekvenser i anleggsfasen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.