Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kunngjøring

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.
Varsel om planoppstart og høring av planprogram.

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med en ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Reguleringsplanen skal legge til rette for kommende utbygginger innenfor planområdet. Det er utarbeidet et forslag til planprogram for arbeidet som nå sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Arbeidet vil bli gjennomført som en statlig planprosess etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven §§ 6.4. og 12.2.

Planprogrammet er det første steget i planprosessen, der det blir bestemt hva som skal utredes videre og blir fastslått hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Planprogrammet inneholder også et forslag til opplegg for medvirkning. Kommunal- og moderniserings-departementet (KMD) er planmyndighet og fastsetter planprogrammet for arbeidet etter at dette har vært på høring, og vedtar reguleringsplanen når planprosessen er gjennomført. 

Reguleringsplanen vil omfatte både de sivile og de militære deler av flystasjonen/lufthavnen. Planområdet fremgår av kartskissen, og kan være noe større enn endelig planforslag. Endelig avgrensing av planområdet fastsettes når reguleringsplanen blir vedtatt.

Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg gjennomfører utredningsprosessen i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dine innspill er viktige
Alle som ønsker det kan komme med synspunkter og merknader til planprogrammet, herunder utredningstemaer og opplegg for medvirkning.

Planprogrammet er tilgjengelig HER:

www.avinor.no
www.evenes.kommune.no
www.skanland.kommune.no

Forslaget er også lagt ut som papirutgave på rådhusene i Bogen og på Evenskjer, samt på Skånland bibliotek.

Åpne informasjonsmøter
For å legge til rette for medvirkning fra publikum vil det bli avholdt åpne møter.
Torsdag 22.6.2017 på Lavangseide grendehus kl 17.30 - 19.00 og på Tårstad grendehus kl 20.00-21.30.

Åpen dag

Forsvarsbygg og Avinor vil også være tilgjengelig for spørsmål og innspill på en åpen kontordag den 23.juni 2017 kl 09.00 – 14.30 på rådhuset i Bogen.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Forsvarsbygg v/Margrete B Dahl, tlf 90290356 eller e-post: margrete.dahl@forsvarsbygg.no

Skriftlige merknader /innspill sendes til Forsvarsbygg, postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo eller epost: postmottak@forsvarsbygg.no innen 1.oktober 2017. Merknadene merkes «Reguleringsplan Evenes».

 

 

Relevante dokument

Forslag Planprogram

Evenes støysonekart : Foreløpig støysonekart dagens nivå og fremtidig pr 22. juni 2017

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.