Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Naturreservatet ved Svanevatnet er tilbakeført

Evenes: Tiltaksrapporten for flytting av gjerdet ved Svanevatnet i Nautå naturreservat i Evenes er oversendt Statsforvalteren i Nordland.  Rapporten beskriver flyttingen av gjerdet.  ut av reservatet. Den beskriver også tiltakene som retter opp skaden som ble påført det vernede Ramsar-området i 2020, og videre oppfølging.

I samarbeid med Statsforvalteren, Norsk institutt for Naturforskning (NINA)og Målselv Maskin AS er flyttingen av selve gjerdet gjennomført. Planen for revegetering (gjenplantning og bruk av stedlige arter) er også behørig beskrevet i tiltaksrapporten.

Opprinnelig biomangfold sikres

Forsvarsbygg har med tiltaksplanen lagt til rette for at de skadde deler av Nautå naturreservat skal få tilbake sin opprinnelige artssammensetning og at området i størst grad kan revegeteres til det opprinnelige biomangfoldet. Dette gjøres for å få tilbake økosystemfunksjonene som området hadde før skaden skjedde.

Bakgrunn for flytting av gjerdet

Våren 2020 bygde Forsvarsbygg en del av perimeter innenfor grensen for Nautå naturreservat i et område langs vestsiden av Svanevatn. Dette førte til en direkte skade på naturreservatet i et areal tilsvarende 471 kvadratmeter. Arealet ble tildekket med nye masser i forbindelse med etableringen av fyllingsfoten som trengs under perimeterets konstruksjon.

Hendelsen ble anmeldt til politiet av Statsforvalteren i Nordland 11. juni 2020. Statsforvalteren fattet i tillegg vedtak om flytting av perimeter og stengning av overvannsløsning fra parkeringsplass nordvest for Svanevatnet.

Oppfølging over tre sesonger

Forsvarsbygg har med denne tiltaksplanen gjort rede for de prosesser og handlinger som ble gjennomført ved reparasjon av Ramsar-området vest i den sørvestre enden av Svanevatn i Nautå naturreservat.

Arbeidet ble gjennomført i sin helhet høsten 2021, i den snøfrie delen av året. Tiltak for raskere reetablering av vegetasjon kom også på plass. Dette arealet skal deretter følges opp i tre sesonger i form av overvåkning av vegetasjonens dekningsgrad og artssammensetning.

- Det blir gjort ytterligere vurderinger av prosess og utvikling på slutten av vekstsesongen i 2024, sier seniorrådgiver på miljø i Forsvarsbygg, Audun Brekke Skrindo.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.