Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Alternativer for vernede våningshus

Eiere av vernede våningshus har flere muligheter for å videreføre bruk av våningshusene så lenge de ikke brukes til å bo i.

Vårt oppdrag er å oppfylle reguleringsbestemmelsene, vedtatt av Ørland kommune og stadfestet av Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), som innebærer å tilby innløsning av støyfølsomme boenheter i rød støysone rundt Ørland flystasjon.

I tråd med reguleringsbestemmelsene er det ikke ønskelig å videreføre støyfølsom bebyggelse i rød støysone og vi tilbyr derfor å kjøpe boenheten slik at det er mulig å bosette seg utenfor støysonen. Innløsning er frivillig og det er mulig å fortsette å bo dersom en ønsker det. En vil da bli tilbudt støytiltak ned til 42 db innendørs støy.

Gårdsbruk i rød støysone

På landbrukseiendommer er det våningshus og eventuelt kårbolig som regnes som støyfølsom. Det er til sammen 33 gårdsbruk med krav om innløsning av boliger i rød støysone.

Vi har kommet et godt stykke med forhandlinger med eiere av våningshus på landbrukseiendommer og har allerede inngått 11 avtaler. Vi gir erstatning for dokumenterbare og etterprøvbare ulemper der eieren velger innløsning og flytter, men vil fortsette drifta.

Vern

I utgangspunktet skal støyfølsomme boenheter rives eller de kan selges for å bli flyttet. Flere boenheter på landbrukseiendommer er imidlertid vernet. Dette står beskrevet i kommuneplan for rød støysone, besluttet av KMD i februar 2018. Noen er lokalt vernet og kan flyttes, mens de som er regionalt vernet kan ikke flyttes eller rives og skal dermed bevares på stedet.

Fradeling

For regionalt vernede boliger setter vi fradeling som vilkår. Dette vil si at vi må eie grunnen som boenheten står på for å gjennomføre innløsning av bygget. Dette er vanlig praksis i alle eiendomsoverdragelser der staten er part og eneste måte å sikre en varig løsning på.

Godkjennelse hos kommunen

Kommunen som planmyndighet må godkjenne både riving, flytting og fradeling. Når det gjelder fradeling godkjente ikke kommunen Forsvarsbyggs første dispensasjonssøknad om riving. Vi sendte inn klage på deres vedtak til Fylkesmannen som besluttet å innvilge søknaden på vilkår. Kommunen må derfor behandle søknaden på nytt.

«Delt bofunksjon»

Ørland kommune og Støygruppa har i lengre tid foreslått alternativet «delt bofunksjon» og har tatt opp forslaget med politisk ledelse i Norge. I dette ligger at de ønsker å beholde boenheten på landbrukseiendommen og samtidig få erstatning og kjøpe seg en ny bolig utenfor støysonen.

En slik løsning er ikke i tråd med vedtatte reguleringsbestemmelser og er dermed ikke noe Forsvarsbygg kan tilby. I april 2019 har Forsvarsministeren på nytt avvist det som et aktuelt alternativ.

Tilbakeleie

Forsvarsbygg mener i midlertid vi imøtekommer kommunens ønsker for best mulig tilpasning for eiere av regionalt vernede våningshus i rød støysone, innenfor reguleringsbestemmelsene. Der våningshuset er regionalt vernet mener vi at løsningene for videre bruk er gode. Dersom gårdbrukeren ønsker å fortsette å bruke våningshuset etter at det er innløst er det muligheter for tilbakeleie. Dette innebærer at grunneieren kan leie våningshuset tilbake under forutsetning at det ikke benyttes til å bo i. Grunneier vil da kunne bruke bygget til blant annet pause- og sanitærrom, lager eller kontor for gårdsdriften.

Innløsning av hele gårdsbruket

Videre besluttet Forsvarsdepartementet i februar 2019 å tilby innløsning av hele landbrukseiendommen som boligen står på, der det er vernede boliger, som alternativ til fradeling. Det vil si alle bygninger og alt areal på eiendommen.

Forkjøpsrett

Sist har departementet i april 2019 kommet med muligheten til å gi grunneier forkjøpsrett til det fradelte tomtearealet. I dette ligger at den som enhver tid er hjemmelshaver av den øvrige landbrukseiendommen vil ha forkjøpsrett på den fradelte delen av eiendommen, dersom tomtearealet skal avhendes eller selges.

På denne måten sikres det at tomtearealet kan føres tilbake til gårdsbruket dersom situasjon rundt Ørland flystasjon, med tanke på støy og støyfølsom bruk, opphører. Dette skal kunne gi gårdbrukerne mer langsiktighet med tanke på å videreføre gårdsbruket i fremtiden.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.