Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Entreprenør ønsker 20% lærlingeandel i entrepriser

En av entreprenørene som er engasjert i utbyggingen av kampflybasen på Ørland roser Forsvarsbygg for å tallfeste at lærlinger skal stå for mer enn 5% av produserte arbeidstimer, og ber samtidig om at Forsvarsbygg skjerper kravet i fremtidige kontrakter. Viktig at kontraktene utformes slik at vi ikke mister aktører, sier Forsvarsbyggs utbyggingssjef.

Entreprenøren GK Rør Trøndelag har hatt rørleggere i arbeid inne på kampflybasen i to og et halvt år. Per i dag har selskapet åtte rørleggere som jobber på anlegg inne på flystasjonen, og av dem er to lærlinger. GKs rørleggere har vært engasjert i flere prosjekter inne på flystasjonen, blant annet befalsforlegningen som ble ferdigstilt i fjor høst.

Godt prinsipp
Når det gjelder Forsvarsbyggs krav om at lærlinger skal besørge minimum 5% av produserte timer på byggeplass, har ikke GK Rør noe problemer med å etterleve dette kontraktsvilkåret. GKs regiondirektør, Hans-Petter Faanes synes det er en god ting at det settes et konkret og tallfestet krav til at lærlinger skal bidra i produksjonen. Faktisk tar han til orde for at Forsvarsbygg skjerper kravet til bruk av lærlinger hos entreprenørene.

- Ja, jeg mener prosenten kan jekkes opp. For GK Rørs del kunne vi levd godt med krav som ville medført at vi har måttet stille med en lærling per fjerde eller femte medarbeider. Etter min vurdering kunne kravet gjerne vært hevet til 20%. Jeg synes at 5% egentlig er veldig lavt. Lærlingene i GK Rør har faktisk stått for 25% av produserte timer i de prosjektene der vi har hatt oppdrag inne på flystasjonen, sier Faanes.

LO-koordinator: viktig å bidra til rekruttering av lærlinger
Forsvarsbygg begynte å tallfeste kravet knyttet til bruk av lærlinger da de utlyste anbudskonkurransen på et forsyningsbygg i F-35 området på Ørland flystasjon. Bygget sto ferdig for et par år siden, og evalueringen dokumenterte at lærlinger sto for 6,2% av antall timer brukt på oppføring av anlegget. I et annet bygg, mannskapsforlegning trinn 2 kom lærlingeprosenten opp i 12,5.
- Det er godt mulig at et tallfestet krav til bruk av lærlinger har hatt effekt. Formelt skal evalueringen dokumentere om kontraktsvilkårene er oppfylt, deriblant kravene til produksjonstimer besørget av lærlinger. Når det er sagt er Forsvarsbygg avhengig av norsk arbeidskraft med tanke på krav til autorisering av personell. Da må vi også bidra med virkemidler som kan bidra til nyrekruttering av faglærte, sier Roar Aas, LO-koordinator i Forsvarsbygg kampflybase.

Han er enig i at Forsvarsbygg kan tillate seg et høyere ambisjonsnivå knyttet til bruk av lærlinger, men tar til orde for en litt langsommere progresjon.
- Det er viktig å huske at de fleste ordinære bedriftene har 10-12% lærlinger. Etter mitt syn kan vi øke kravet til produksjonstimer utført av lærlinger til 10%. Det ville vært fremoverlent, sier Roar Aas.

- 5% for lavt til å ha effekt
GK Rør satser mye på å rekruttere til faget, og har en egen lærlingeansvarlig, som et ledd i arbeidet med å sikre rekruttering av nye rørleggere.
- Det er mangel på rørleggere i bransjen og for GK er det nødvendig med målrettet og proaktivt arbeid for å sørge for at vi har den tilstrekkelige kompetanse og kapasitet i selskapet. Så kan byggherrene bidra til rekrutteringen med å tallfeste krav om at lærlinger skal besørge en viss andel av produserte timer på byggeplassen, men 5% er nok for lavt til at det bidrar i riktig retning, sier Faanes.

Han sier at oppdragene inne på flystasjonen skiller seg noe ut, ettersom kravene til autorisasjon av de som jobber der medfører at det overveiende er norsk arbeidskraft som blir brukt, uten at det nødvendigvis burde gjøre det vanskeligere for en byggherre å sette krav til lærlingeandel. Om samarbeidet med Forsvarsbygg på Ørland sier han følgende:

- Prosjektene vi har vært engasjert i på Ørland flystasjon har typisk vært preget av ryddighet og profesjonalitet.

Viktig å holde kostnadene nede
- Jeg registrerer at entreprenørene, GK og flere som har levert på Ørland ligger godt over fastsatte krav. Det er vi naturligvis godt fornøyd med, sier Jens Levi Moldstad, Forsvarsbyggs utbyggingssjef for kampflybasen på Ørland.

Han viser til at det er etablert kontraktbetingelser som skal nyttes i hele landet, både for mindre og større oppdrag av alle typer.
- Vi skal forvalte fellesskapets midler på en god måte, derfor er det valgt å stille et krav de fleste kan greie, slik at vi ikke mister aktører som kan levere gode tilbud. Det er en balansegang mellom det å stille krav og det å få mest mulig for pengene.
Utbyggingssjefen viser til at Forsvarsbygg fortløpende vil vurdere justeringer av kravene, og vurderer også andre virkemidler for å sikre lærlinge-andelen i prosjektene.
- Vi kan for eksempel vurdere om bruk av lærlinger skal premieres i evaluerings- eller oppgjørssammenheng, slik at det blir en gulrot å bruke lærlinger, sier Jens Levi Moldstad.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.