Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fradeling og bruksrett på våningshus

Vi vil tilby gårdbrukere med regionalt vernede boliger som ikke kan flyttes eller rives i rød støysone på Ørland å leie disse tilbake etter at de er kjøpt av Forsvarsbygg.

Forsvarsbyggs oppdrag er å oppfylle vedtatt reguleringsplan for Ørland flystasjon med dets bestemmelser, vedtatt av kommunen i 2014 og stadfestet av Kommunal og moderniseringsdepartementet i august 2015. Total 176 boliger i rød støysone for flystasjonen vil få tilbud om frivillig innløsning og av disse er 33 grunneiere med våningshus og evt kårbolig på gårdsbruk.

I forhandlingene har grunneieren valget mellom å akseptere innløsning eller ikke. Dersom grunneieren ikke ønsker innløsning skal vi tilby befaring for støytiltak ned til 42 dB innendørs. Det er dermed opp til grunneieren å velge om de ønsker innløsning eller fortsette å bo.

Forsvarsbygg startet med første runde av forhandlinger med grunneiere på gårdsbruk desember 2017 og de individuelle forhandlingene har pågått siden da.

«Fradeling» som vilkår for kjøp
I forhandlingene som har pågått for landbrukseiendommer har «fradeling» vært et tema for diskusjon. For å kunne oppfylle reguleringsplanen for Ørland flystasjon kan vi ikke tilby noen annen løsning enn å kjøpe våningshuset/kårboligen på gårdsbruket. Det betyr at vi også må eie grunnen som boenheten står på, noe som innebærer at vi fradeler tomten huset står på fra den øvrige eiendommen.

Dette vilkåret er normalprosedyre å sette ved overdragelse av fast eiendom, fordi det er eneste måten å sikre en varig løsning på. Prinsippet er forankret med Forsvarsdepartementet og Regjeringsadvokaten. Alternativet vil være å tilby støyisolering.

Det er kommunen som er planmyndighet og lokal matrikkelmyndighet. Dette innebærer at det er kommunen som gir avslag eller godkjenning av søknad om fradeling i hver enkelt sak. Ankeinstans er Fylkesmannen.

Bruksrett på boligen
Grunneierne som vurderer å selge boliger på gårdsbruk har stilt spørsmål ved hva som vil skje med boligene som Forsvarsbygg kjøper. Hovedregelen er her at boligene som vi blir eiere av rives eller flyttes. Når det gjelder boliger på gårdsbruk som innløses og som er regionalt vernet, og dermed ikke tillates flyttet eller revet, har Forsvarsbygg foreløpig ikke noen endelig plan. For de husene som har regionalt vern har vi nå tilbudt grunneierne å leie disse tilbake etter overdragelsen.

Det vil bli laget selvstendige leiekontrakter og leie vil kun tillates på bestemte vilkår. De mest sentrale vilkårene vil være at bygget ikke kan brukes til bolig og at eieren selv står for vedlikeholdet. En forutsetning for et slikt leieforhold er at Forsvarsbygg først har blitt tinglyst som eier.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.