Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

landbrukseiendommer på Ørland

Forsvarsbygg er i gang med taksering av boliger på landbrukseiendommer på Ørland. – Det er flott av vi nå er i gang, sier leder av støygruppa Ørland. 

Oppstart for landbrukseiendommer
Forsvarsbygg har nå startet prosess for landbrukseiendommer på Ørland. Vi er godt i gang med å utføre takseringer av boenheter på aktuelle gårdsbruk som har krav på tilbud om kjøp.

Takseringene har pågått før ferien og vil fortsette etter fellesferien i sommer.

I tråd med reguleringsbestemmelsene er det kun støyfølsom bebyggelse som tilbys kjøp og for gårdsbruk er det dermed kun våningshus, og evt kårbolig, som tilbys kjøp. Næringsbygg eller driftsbygninger regnes ikke som støyfølsomme.

Takseringene av boenhetene utføres av OPAK AS (Forsvarsbyggs takstmann) og Csaba Tørø fra Takst-Forum Trøndelag AS (grunneieres takstmann).

A jour på avtalt fremdriftsplan
Det ble i fjor inngått enighet mellom støygruppa Ørland og Forsvarsbygg om å komme i gang med takseringer av disse boenhetene i løpet av juni 2017. Leder av Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset, sier han er fornøyd med opprettholdelsen av fremdriftsplanen.

- Vi har ventet på å komme i gang med landbrukseiendommer og vi er fornøyd med at vi greide å holde den tidsplanen vi laget i fjor sommer, sier Norset. 

Leder av Støygruppa legger vekt på at han ser det som viktig og nødvendig at det blir et gjensidig godt samarbeid med Forsvarsbygg innenfor et tema med utfordrende saker, hvor de vil arbeide for å finne best mulige løsninger sammen.

Næringsulemper
Forsvarsbygg har fått godkjenning for å kunne gi erstatning for dokumenterbare og etterprøvbare ulemper for landbrukseiendommer der våningshus blir innløst og fraflyttet.

Hvilke ulemper det er snakk vil variere og avklares nærmere etter individuelle befaringer og samtaler.
Over ferien vil vi også komme i gang med befaring av de aktuelle gårdsbrukene med tanke på eventuelle næringsulemper.

Arild Sunde i Areal og Eiendom AS (Forsvarsbyggs sakkyndig) og Lars Mork Gundersen i Logos Eiendom AS (grunneieres sakkyndige) utfører befaringene. De sakkyndiges oppgave er å synliggjøre de næringsulemper som kan oppstå ved fortsatt drift dersom man velger å selge boligen til Forsvarsbygg.

For husdyrbrukene er det behov for mer dokumentasjon på hvordan dyra reagerer på fremtidig flyaktivitet. Dette betyr at det foreløpig ikke er godt nok grunnlag for å avdekke alle eventuelle næringsulemper for husdyrbrukene.

Oppstart for husdyrundersøkelser
Oppstartsmøte for de involverte partene for husdyrundersøkelser avholdes 30. juni.
Nye undersøkelser planlegges utført i tiden fremover med målsetning om å ha tilfredsstillende undersøkelser i løpet av 2018.

Undersøkelsene utføres av NMBU i samråd med Mattilsynet, landbrukskontoret i Ørland kommune og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, under ledelse av professor Inger Lise Andersen fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Ås.

Forsvarsbyggs er pålagt å gjennomføre undersøkelsen i vedtatt reguleringsplan og miljøoppfølgningsplan og vår rolle er å sikre at disse undersøkelsene blir utført.

Forhandlinger
Det er snakk om total 33 gårdsbruk som ut fra beregninger vil ha krav på tilbud om kjøp av boligen.
Forsvarsbygg vil i forhandlinger med hver enkelt gårdbruker se nærmere på hvordan den enkelte gårdbruker blir berørt. Både erstatningssum for kjøp av boenheten og erstatning for eventuelle ulemper forhandles med den enkelte.

Forhandlinger for landbrukseiendommer er planlagt å foregå i høst. For husdyrbruk vil det være anledning til å vente med forhandlinger etter at husdyrundersøkelsen er ferdig, men en vil kunne få avdekket andre ulemper og forhandle om dette før undersøkelsen er ferdig, hvis ønskelig.

Reguleringsbestemmelsene

Endelig vedtatte reguleringsbestemmelser medfører at Forsvarsbygg vil tilby innløsning av boliger og fritidsboliger der gjennomsnittlig lydnivå utenfor rom med støyfølsom bruk (oppholdsrom), overstiger Lden 62 desibel (dBA) og/eller statistisk maksimalt støynivå overstiger 100 dBA. Dette vil gjelde de fleste boliger i rød støysone.

Fritidsboliger vil ikke få tilbud om støytiltak.

Ifølge reguleringsplanens bestemmelser skal hele prosessen med innløsning av og støytiltak på boliger være sluttført innen utgangen av 2019.

Les mer på www.forsvarsbygg.no/kampflybase/eiendom

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.